NAŠE PROJEKTY

Projekty realizujeme za finanční podpory generálních donorů Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, statutárního
města Ostravy, Úřadu práce, prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost
a za podpory nadačních fondů i jednotlivých dárců.

1. Sociální služby, sociální rehabilitace (SR), registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení (PSB), registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+, Z.03.02.01/00/0.0/22_003/0000001. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. Terénní formu sociálních služeb podpořila v roce 2020 darem osobního vozidla Škoda Octavia společnost ŠKODA AUTO a.s. v rámci vyhlášeného grantového programu MOBILITA. V roce 2020 jsme získali pro podporu sociální služby PSB automobil Škoda Kamiq, zakoupení bylo podpořeno v dotačním řízení Moravskoslezským krajem. V roce 2022 jsme získali take podporu formou dotace z kap. 313 prostřednictvím Moravskoslezského kraje a podporu z rozpočtu statutárního města Ostrava.

1.1. SOCIÁLNÍ REHABILITACE – OTEVŘENÝ DŮM

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je
příkladem dobré praxe, jelikož s menšími obměnami funguje 27 let. Cílem projektu je podpora lidí
se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků
projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace
zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných
hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do
aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost, a to zejména při
těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně.
Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na
přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí, a to za podpory
zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové
skupiny. Uživatelé mohou v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností
kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání
pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění na chráněném pracxovišti. Uživatelé
využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Podporu tomuto projektu jsme získali
prostřednictvím státního rozpočtu ČR, dotace Moravskoslezského kraje a podpory
Statutárního města Ostravy.

1.2. PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘI SAMOSTATNÉM BYDLENÍ

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení.

V roce 2022 máme pro tuto formu podpory k dispozici 20 nácvikových bytů, 3 jednopokojové byty se nám podařilo v roce 2020/21 převést na uživatele.

Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava- Poruba, kde máme pro tyto účely od Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba 8 bytů (sedm 2+1, jeden 3+1). V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova. V katastru Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva, jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

1.3. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú., registrační číslo 5979763 má za cíl umožnit uživatelům takové bydlení, aby bylo co nejpřirozenější a kopírovalo běžný život. Jedná se o pobytovou službu poskytující skupinové bydlení pro 5 uživatelů v jednopodlažním rodinném domě na ul. Martinovská, č.p. 3158/148 se zahradou a altánem. Dům není bezbariérový a je situován v klidné části Ostravy – Martinova, obklopen rodinnými domy. Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním především z okruhu psychóz a afektivních poruch, ve věku od 18 do 64 let, s trvalým pobytem v Ostravě a v blízkém okolí, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Nepříznivá sociální situace v oblasti bydlení znamená, že uživatel v důsledku nemoci nezvládá samostatně bydlet. Sociální služba byla zahájena dne 1.9.2021 v souladu s registrací. Ve druhé polovině roku 2022 se nám podařilo rozšířit kapacitu služby o 11 lůžek, na celkovou kapacitu CHB 17 lůžek. Do služby CHB jsme převedli ze služby PSB 6 nácvikových bytů. Poslední 4 byty (8 lůžek) budou převedeny do CHB v roce 2023. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

2. EKONOMICKO-UŽIVATELSKÝ POTENCIÁL DISTANČNÍCH FOREM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEUROLOGICKÝCH A DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Zadavatel projektu: Technologická agentura ČR, program ÉTA (TACR/11-15/2021)

Program: na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2025)

Řešitel projektu: VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická

Číslo projektu: TL05000160

Společnost MENS SANA, z.ú. zahájila v květnu roku 2021 spolupráci s Vysokou školou báňskou –
Technickou univerzitou Ostrava, Ekonomickou na realizaci projektu TL05000160 s názvem
Ekonomicko-uživatelský potenciál distančních forem sociálně zdravotní péče neurologických
a duševních onemocnění v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR. MENS SANA, z.ú. plní
v projektu roli aplikačního garanta. Období realizace projektu je 5/2021–10/2023. Cíle projektu
jsou zaměřeny na zhodnocení trhu sociálně zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních
onemocnění se zaměřením na Moravskoslezský kraj, vytvoření distančních modulů sociálně zdravotní péče, zhodnocení společensko-ekonomických předpokladů poskytování zdravotní péče
v oblasti neurologických a duševních onemocnění.

3. OSTROV NADĚJE 

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již dvacet let. Projekt je
zaměřen na poskytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, terapeutických aktivit
a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou
lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo
prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují
podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní
i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb
nemohou navštěvovat placené vzdělávací a volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt
je levnou variantou socioterapeutické dílny, kdy zcela splňuje účel smysluplného a aktivního
trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby
blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí
projektu, využívají děti a mládež z ostravských škol. V rámci preventivních programů v průběhu
roku uskutečňujeme řadu kreativních a socioterapeutických workshopů se zaměřením na tvůrčí
využití recyklovaných materiálů a sociální práci. Společenské programy jsou určeny lidem z řad
široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění. Projekt je
financován prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy.

4. CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011, je zlepšení kognitivních funkcí (paměť,
řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.).
Tento projekt využívají lidé s neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V
rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také
lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním
postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití
plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní
rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu
rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu
i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od 4. září 2015 v samostatném bezbariérovém
Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v blízkosti sídla naší organizace v OstravěPorubě. Podporu tomuto projektu jsme získali v roce 2022 prostřednictvím dotace Ministerstva
zdravotnictví, Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu městského
obvodu Ostrava-Poruba.

5. METODIK KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Hlavním cílem projektu je poskytování odborného poradenství a zprostředkování příkladů dobré
praxe členům ostravského komunitního plánu, především pak pracovních skupin Senioři a Občané
s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Projekt má za cíl systematickým rozvojem
dovedností a schopností zapojených pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků,
dobrovolníků a rodinných příslušníků v oblasti kognitivní rehabilitace podporovat klienty v udržování a rozvoji kognitivních schopností v domácím prostředi v pobytových službách
a předcházet tak vzniku nebo zhoršování jejich kognitivního deficitu. Jedná se o inovativní přístup
ve sdílení a předávání zkušeností, dle dispozic a možností konkrétní organizace. Stárnutí populace
a narůstajícímu množství lidí s narušenými mozkovými fukcemi má za následek potřebu většího
personálního zajištění péče o tyto osoby, a to především v ústavní péči. Pomáhajícím profesím
se nedostává adekvátního vzdělání v této oblasti, proto je třeba zajistit odborného pracovníka
s odpovídajícími zkušenostmi, který by takový proces koordinoval a metodicky vedl. Taková pozice
prozatím v příspěvkových organizacích města Ostravy zcela chybí – tím je dána specifičnost
aktivity. Podporu tomuto projektu jsme získali v roce 2023 prostřednictvím dotace Statutárního
města Ostravy.

6. PROLOMENÍ TICHA

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním
projektem Bez bariér) je prostřednictvím pozitivních destigmatizačních akcí odbourávat zažité
předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. Na projektu spolupracují některé organizace,
které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava,
jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi.
Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále
TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health
(Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s
duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění X. ročníku festivalu CRAZY FESTU v DK
Poklad Ostravě-Porubě. CRAZY FEST se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2023. V rámci
festivalu uspořádáme již tradičně výstavu maleb lidí se zkušeností s duševním onemocněním s
názvem “Dofoukni duši”. Dne 6.10. uskutečníme v DK Poklad X. odborný workshop na téma
duševního zdraví pod názvem „Reforma péče o duševního zdraví z blízka II.“. Do workshopu
zapojíme odborníky z psychiatrie, psychologie a sociální práce. Účastníky workshopu budou
především zdravotníci a sociální pracovníci, členové multidisciplinárních týmů MSK. Akci, která je
ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých letech vysokou návštěvnost, považujeme
za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji.
Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s
psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali v
roce 2023 prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

7. SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB – PODPORA REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE V REGIONU OSTRAVA

Projekt Síťování sociálních a zdravotních služeb má na poli sociálních a zdravotních služeb
v Ostravě svou historii. Již po dobu čtyř let dochází ke spolupráci mezi organizacemi Komunitního
plánování sociálních služeb, skupiny Občané s duševním onemocněním (DO) a psychosociálními
obtížemi (KPO), Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO), Psychiatrickou nemocnicí v Opavě (PNO) a
dalšími zdravotnickými zařízeními. Pro tuto spolupráci byla v předchozích projektech vytvořena
pozice CASE MANAGERA (CM), PSYCHOLOGA a PEER KONZULTANTA, kteří pomáhali
hospitalizovaným pacientům s DO navázat spolupráci s organizacemi KPO. Při navazování
spolupráce s pacienty PNO a FNO byla důležitá pozice psychologa, který do terénního komunitního týmu sociální rehabilitace (SR) přinášel svůj odborný pohled. Přítomnost psychologa při navazování
byla také podpůrným prvkem pro další spolupráci pacienta s organizacemi KPO. PEER
KONZULTANT prostřednictvím sdílení osobní zkušenosti s DO přispíval ke snazšímu vytvoření
důvěry mezi pacientem a „odborníky“. Na základě těchto zkušeností a pro záruku stability
terénního komunitního týmu chceme v rámci projektu zachovat stávající pozice a rozšířit tým o
pozici ZDRAVOTNÍ SESTRY, která nyní v organizaci funguje a v roce 2022 byla hrazena z dotace
MSK. ZDRAVOTNÍ SESTRA je důležitou součástí multidisciplinárního terénního týmu Mens Sana,
z.ú., umožňuje sociálním pracovníkům vhled do zdravotnického systému, usnadňuje komunikaci s
psychiatry a nabízí klientům konzultace týkající se jejich celkového zdravotního stavu. Naším
záměrem je i nadále spolupracovat i s dalšími odborníky z řad zdravotníků, zejména pak navázat
užší spolupráci s ambulantními psychiatry na území města Ostravy. Potřeba rozšíření projektu
navazuje na reformu péče o duševní zdraví, vychází z konkrétních potřeb lidí s DO, a je v souladu s
KPO. Projekt tak stále, a ještě hlouběji reaguje na aktuální situaci lidí s DO z ostravského regionu,
v souvislosti s delšími hospitalizacemi v PNO. Projekt realizujeme s finanční podporou
Statutárního města Ostravy. 

8. PRACOVNÍ REHABILITACE

Pracovní rehabilitaci (dále PR) naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku
2001 do roku 2006. K následné, návazné spolupráci jsme byli vyzváni ÚP v roce 2011, a od této
doby aktivně s ÚP spolupracujeme. V současné době evidujeme 5 zájemců o pracovní rehabilitaci,
kteří by měli být zapojeni do program v rámci podpory ESF prostřednictvím ÚP. Uživatelé absolvují
poradensko-motivační program a přípravu k práci. Každá z forem pracovní rehabilitace je úřadem
práce podporována po dobu 6 měsíců. Pracovní rehabilitace je realizována v dřevařské a textilní
dílně a na zahradě, kde se klienti připravovali na pracovní činnosti šička, pomocný stavení dělník,
malíř a natěrač a stolařské a dřevařské práce a práce na zahradě. Uživatelům pracovní rehabilitace
poskytujeme potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení
pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci
na chráněných pracovních místech. Projekt je realizován s podporou Úřadu práce, statutárního
města Ostravy a Moravskoslezkého kraje.

9. ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V PODPŮRNÉM PROSTŘEDÍ, PODPORA PEER KONZULTANTŮ

Projekt je jedním základních pilířů přístupu naší organizace k práci s lidmi s duševním
onemocněním, kdy spokojený člověk pracuje, bydlí a smysluplně tráví svůj volný čas. Hlavním
cílem projektu je udržení pracovních míst OZP, zejména lidí s duševním onemocněním (DO)
a kognitivním deficitem v regionu Ostrava. Dále podpora peer konzultantů a podpora lidí s DO
pracujících v MENS SANA, v chráněných podmínkách na různých pracovištích a na otevřeném trhu
práce. Osoby s DO pobírající ID 3. stupně zaměstnáváme také formou dohod o provedení práce
a dohod o pracovní činnosti. V rámci projektu v roce 2023 zaměstnáme na různé druhy smluv
minimálně 10 lidí se zdravotním postižením, z toho minimálně 80% lidí s duševním onemocněním.
Jedná se o podporu pracovních pozic: peer konzultant, aktivizační a motivační pracovník a provozní
pracovník. Projekt vytváří také podporu lidem se statusem OZP popř. OZZ pracujících v MENS
SANA jako stálí zaměstnanci. Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností zahrnuje motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu na trh práce, k posilování denního řádu, uspořádání
životní náplně, rozšiřování kompetencí a smysluplného učení, prevence stagnace osobnosti,
prevence pasivity a rezignace s cílem pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání s ohledem na
jejich zdravotní omezení. Peer konzultantům, sociálním asistentům, aktivizačním a motivačním
pracovníkům poskytujeme podporu formou intervizí a supervizí. Projekt realizujeme s finanční
podporou Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, Statutárního města
Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava Jihu a Úřadu městského obvodu OstravaPoruba. 

10. MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM MENS SANA, z.ú.

Potřebnost projektu navazuje na reformu psychiatrické péče, vychází z konkrétních potřeb lidí s duševním onemocněním, a také z konkrétních cílů komunitního plánování, tedy z potřeby vzniku multidisciplinárních týmů v komunitních službách. Cílem projektu Multidisciplinární tým MENS SANA, z.ú. (dale MDT) je zvýšit dostupnost multidisciplinární péče osobám s duševním onemocněním. V rámci reformy psychiatrické péče jsme v posledních třech letech ve službě sociální rehabilitace vybudovali terénní komunitní tým, který vychází z konceptu zotavení, opírá se o metody CARe a Otevřeného dialogu. MDT úzce spolupracuje se zdravotníky v oblasti psychiatrické péče a pracuje převážně s uživateli, kteří aktuálně potřebují vyšší míru podpory. Součástí našeho MDT je zdravotní (psychiatrická) sestra, psychologové, peer konzultanti a psychiatr. Projekt realizujeme s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

11. ZLEPŠENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉHO VYBAVENÍ CENTRA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO ÚČELY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Cílem projektu je implementovat moderní technologii pro inovaci práce s různými cílovými
skupinami klientů v rámci Centra trénování paměti (CTP). Pro naplnění stanoveného cíle bude
pořízen specializovaný software (5 modulů virtuální reality – dále VR) a hardware (brýle a joysticky
pro využití virtuální reality) pro trénování mozkových funkcí. Primární cílovou skupinou klientů,
která využívá služby CTP, jsou lidé s duševním onemocněním a sekundární skupinou klientů jsou
instituce a jednotlivci, kteří využívají služeb Centra trénování paměti nabízených formou sociálního
podnikání pod názvem FITKO PRO MOZEK. Orientujeme se na přípravu a realizaci různých typů
kurzů a seminářů trénování paměti dle specifických potřeb a požadavků klientů. Nabízíme aktivity
zaměstnancům veřejné správy (úřady měst a obcí), příspěvkovým organizacím kraje, měst a obcí
zejména na území Moravskoslezského kraje. Dále spolupracujeme se zájmovými subjekty
sdružování podnikatelů v regionu (Krajská hospodářská komora MSK, Centrum pro podporu
podnikání a zaměstnanosti v Havířově apod.), vzdělávacími institucemi v regionu (VŠB-TU Ostrava,
Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita apod.), širokou veřejností, včetně seniorů.
Potřebnost projektu vychází ze skutečnosti, že v populaci narůstá počet lidí, jejichž duševní zdraví
se zhoršuje. Je to dáno jednak prodlužující se délkou života, jednak konkrétními aspekty
současného životního stylu, který klade zvýšené nároky na duševní i kognitivní výkon a odolnost
vůči stresu. To vše je umocněno aktuální dlouhotrvající situací v důsledku pandemie COVID-19,
kdy stále více lidí obtížně zvládá psychickou zátěž plynoucí z dramaticky se měnícího
společenského prostředí, které výrazně postihuje rodinný i profesní život. Nedávné výzkumy ÚZIS
uvádí od roku 2020 skokový nárůst pacientů psychiatrických ambulancí. Tito lidé potřebují mimo zdravotnických služeb také prostor, který jim nabídne odbornou pomoc v rehabilitaci jejich duševní
kondice. Tímto lze nejen řešit následky psychických problémů, ale zejména předcházet jejich
samotnému vzniku, ato co nejefektivnější a pro klienta zajímavější zážitkovou formou, kterou
nabízí inovativní technologie virtuální reality. O podporu tomuto projektu jsme požádali nadační
fondy. 

12. PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM POSÍLENÍM MOBILITY SOCIÁLNÍ
SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Cílem projektu je pořízení osobního automobilu pro potřeby sociální služby chráněného bydlení za
účelem zvýšení kvality sociální služby CHB poskytované osobám s duševním onemocněním na
území Moravskoslezského kraje. Potřebnost projektu je ve zkvalitnění a zefektivnění přímé práce
s uživateli sociální služby chráněné bydlení (CHB). V současné době má služba CHB k dispozici 17
lůžek: 5 lůžek v rodinném domě v Ostravě-Martinově, 4 lůžka ve 2 bytech v Ostravě – Přívoze a 8
lůžek ve 4 bytech v Ostravě-Porubě. Předpokládáme, že od 1.7. 2023 bude služba CHB disponovat
dalšími 8 lůžky ve 4 bytech. Celková kapacita CHB bude v roce 2023 25 lůžek. Sociální
služba CHB nedisponuje žádným služebním vozidlem. Pracujeme také s blízkým okolím
uživatelů, nejčastěji s rodinnými příslušníky. Přejíždění prostředky MHD mezi byty uživatelů a
psychiatrickými nemocnicemi je časově náročné. K zefektivnění sociální práce je zapotřebí, aby se
pracovníci mohli rychle a bezpečně pohybovat v terénu. Předpokládáme při využití automobilu
v rámci služby CHB větší četnost návštěv uživatelů a případných zájemců o služby CHB v PN
Opavě, Třinci, Havířově. Jelikož pracujeme s velmi náročnou cílovou skupinou, osoby s duševním
onemocněním, kde dochází častěji k relapsům nežli u jiných zdravotních postižení, je mnohdy
rychlý přesun rozhodující. Nutnost pořízení automobilu vyplývá také ze skutečnosti, že v roce 2023
bude pracovat 7 pracovníků v přímé péči na 7 celých úvazků a také ze skutečnosti, že většina
našich uživatelů jsou lidé s vážným duševním onemocněním, většinou z okruhu SMI, kteří potřebují
vysokou míru podpory. V roce 2022 jsme poskytovali sociální službu CHB 22 lidem s vážným
duševním onemocněním, v roce 2023 dojde k navýšení kapacity o dalších 8 lůžek. Vzhledem
k počtu lidí využívající sociální službu a vzhledem k potřebám cílové skupiny (dále CS), máme za
to, že posílená mobilita našeho týmu CHB přispěje k celkovému zkvalitnění péče. O podporu
projektu jsme požádali v rámci dotačních řízení Moravskoslezský kraj a statutární mesto
Ostrava.

13. Zvýšení kvality sociální služby chráněné bydlení prostřednictvím oprav a výměny
zařízení bytů CHB.

Cílem projektu je zlepšení kvality sociální služby CHB. Změnou je obměna starého opotřebovaného
zařízení, opravy a celkové zkrášlení a zútulnění bytů CHB, aby byty splňovaly alespoň základní
standardy pobytových zařízení. V rámci projektu chceme byty vymalovat, u některých bytů opravit
podlahy, vyměnit dlažbu, prasklé kachličky v koupelně, vyměnit sanitární keramiku, staré sporáky,
svítidla, opravit kuchyňské linky, kuchyňské spíže, skřínky na chodbách a další. Dojde tak
k pozitivní změně současného stavu a celkovému zkvalitnění sociální služby CHB ke spokojenosti
uživatelů služby. Místa poskytování sociální služby CHB by měly být pro uživatele klidným,
příjemným, estetickým a bezpečným prostorem. O podporu projektu jsme požádali v rámci
dotačního řízení Moravskoslezský kraj.

14. Zlepšení materiálně-technického zabezpečení sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú.

Cílem projektu bude obměna staršího materiálně technického vybavení sociální služby sociální
rehabilitace. Máme za to, že zakoupením kvalitní počítačové techniky s příslušenstvím a
odpovídajícího vybavení prostor pro práci s uživateli, docílíme zvýšení kvality sociální služby
sociální rehabilitace. Nové výkonnější PC pomohou uživatelům k snadnějšímu vyhledávání
informací i k procvičování paměti a zrychlí práci pracovníků v přímé péči. Předpokládáme, že
docílíme efektivnější využití pracovní doby a příjemné, klidné prostředí pomůže k lepšímu
soustředění lidem s DO i našim zaměstnancům. Počítačové vybavení, stejně tak vybavení hovoren
a kuchyňky bude sloužit k přímé práci s uživateli. PC budou sloužit uživatelům také k vyhledávání
návazných služeb, vhodných pracovních míst na trhu práce, podpoře uživatelů při studiu. Nákupem
a obměnou starého vybavení dojde k pozitivní změně současného materiálně – technického
vybavení soc. služby a ke zkvalitnění sociální služby sociální rehabilitace, což povede také k
celkové spokojenosti uživatelů SR. Místa poskytování sociální služby by měly být pro uživatele
klidným, příjemným, inspirujícím, a bezpečným prostorem. O podporu projektu jsme požádali v
rámci dotačních řízení Moravskoslezský kraj.

15.TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI SENIORŮ VIRTUÁLNÍ REALITOU

Projekt finančně podpořený Moravskoslezským krajem se odvíjí od inovativnosti aktivit projektu, tj. vedení interaktivních seminářů a workshopů pro seniorskou veřejnost, a je založený na využití nových technologií, konkrétně virtuální reality, a dále je dána komplexním a odborným vzdělávacím systémem v oblasti trénování paměti a udržování kognitivního zdraví. Projekt přinese cílové skupině edukaci v oblasti kognitivního zdraví v kontextu zdravého stárnutí, aby bylo dosaženo informovanosti a tím i pozitivní změny v pohledu seniorů na jejich rostoucí věk. Výstupem pak je aktivní přístup k stáří a zapojení se do společenského i akademického života.

Projekt jsme realizovali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje.

16. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Kreativní prací proti depresi!
Projekt je zaměřený na nákup nových profesionálních strojů, bude mít kladný dopad na
zaměstnanost cílové skupiny lidé s DO. V současné době využíváme v keramické dílně hrnčířský
kruh starší 15 let, práce na tomto hrnčířském kruhu je obtížná a těžkopádná. Nový hrnčířský kruh
je na rozdíl od našeho stávajícího starého snadno přístupný i lidem s tělesným postižením. Kruh se
stoličkou nejsou pevně připojeny k sobě, jsou výškově nastavitelné, ovládací pedál může být
umístěn kamkoliv v blízkém okolí kruhu. Práce na hrnčířském kruhu zlepšuje jemnou motoriku,
rozvíjí kreativitu, učí soustředění a celkově působí pozitivně na duševní rovnováhu. Projekt pomůže
také dovybavit naši textilní dílnu kvalitními šicími stroji. V šicí dílně používáme 2 starší šicí stroje
získané z darů. Ty jsou pro běžné opravy oděvů či vytváření drobných a jednoduchých výrobků
dostačující, nicméně při dnešní konkurenci s tímto vybavením neobstojíme. Vnímáme jako velmi
prospěšné učit lidi, kteří projeví zájem o šití, aby byli soběstační, uměli si spravit kousky svého
oděvu, případně si něco přešít nebo ušít. Dále pak vytvářet opravdu profesionální výrobky, které se
nemusíme obávat nabídnout k prodeji. Při šití výrobku je potřeba, aby byl dobře a kvalitně
začištěn, čehož můžeme dosáhnout s použitím overlockového a coverlokového šicího stroje. Mnohé
materiály jsou pružné, velmi třepivé. Overlock se dá využít po celou dobu šití výrobku, coverlock
na specifické šití. Vyšívací stroj pomůže výrobky odlišit od jiných, konkurenčních výrobků, díky
návrhům klientů mohou být výrobky velmi originální a dobře prodejné.
MENS SANA sociálně podniká od roku 2001. Ve druhé polovině roku 2017 se nám podařilo
založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl.
Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat zakázky.
Získané finanční prostředky použijeme na spolufinancování provozních nákladů MENS SANA, z.ú. V
rámci sociálního podnikání se v roce 2023 zúčasníme prodejních akcí konaných v
Moravskoslezském kraji.

PROJEKTY EU

TRANZITNÍ MÍSTA V SP V MSK

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

BOURÁNÍ BARIÉR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

S

S

 

.
.

.

.