POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby je poskytování podpory v samostatném bydlení lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se v důsledku svého onemocnění ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek schopností a dovedností zvládat bydlení/domácnost.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Podpořit uživatele služby ve zvládání a zlepšení péče o svou domácnost a svou osobu tak, aby mohl samostatně nebo s co nejmenší podporou bydlet ve své domácnosti

– Díky spolupráci uživatele a pracovníků služby uživatel zvládá péči o svou osobu a domácnost, a v důsledku toho může co nejdéle setrvat ve své domácnosti.

– Uživatel získá nebo udrží nebo prohloubí dovednosti pro samostatné bydlení, tj. učí se nakupovat, vařit, uklízet domácnost, hospodařit s penězi, pečovat o svůj vzhled, zvládá docházky za ošetřujícím lékařem a věří si natolik, že zvládne samostatná rozhodnutí bez závislosti na jiných.

 • Podpořit uživatele ve zvyšování schopnosti udržet a vytvářet nové sociální kontakty potřebné ke zvládání běžného života.

– Uživatel zvládá udržovat a navazovat rodinné, přátelské a další vztahy dle potřeby (např. se sousedy).

– Uživatel zvládá orientaci v běžném prostředí, tj. v okolí blízko bydliště i ve vzdálenějším okolí (např. cestu do jiného městského obvodu v Ostravě), zná a navštěvuje služby (např. kadeřnictví, zdravotnictví, restaurace, obchody) v okolí, zvládá cestování dopravními prostředky a komunikaci s lidmi.

 • Podpořit uživatele při vyřizování běžných záležitostí při komunikaci s různými institucemi.
 • Uživateli se naučí nebo zvýší svou schopnost zvládat vyřizovat běžné záležitosti (např. na úřadech, u lékařů, u soudu, na poště).
 • Podpořit uživatele při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
 • Uživateli se zvýší schopnost zvládat komunikaci se zaměstnavatelem, vyhledávat vhodné pracovní uplatnění.
 • Uživatel se naučí orientovat na trhu práce a hledat si práci v chráněném nebo na otevřeném trhu práce.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • individuální přístup ke každému uživateli – přístup vychází z reálných potřeb, možností a zdrojů uživatele
 • rovnocenný přístup ke každému uživateli – pracovníci služby jednají s uživateli na základě partnerského vztahu
 • respektování svobodné volby uživatele – pracovníci vždy respektují svobodnou volbu uživatelů při konkrétních krocích v řešení jejich problémů
 • respektování práv uživatele – při poskytování služby pracovníci dbají na dodržování práv uživatelů
 • respektování soukromí uživatele – do místa bydliště docházejí pracovníci za klientem po předchozí domluvě s klientem, aby nenarušovali klientovo soukromí.

Příklad dobré praxe:

 1. Klient služby využíval služby 2 roky, žil v tréninkovém bytě. Po uplynutí doby pobytu v tréninkovém bytě žije ve vlastním bytě – umí se starat o domácnost, pečovat o svou osobu, platit nájem, nakupovat, vařit. Využívá službu méně intenzivně. Pokračuje v práci v chráněné dílně, kterou započal již v době bydlení v tréninkovém bytě.
 2. Uživatelé služby se naučili během pobytu v tréninkovém bytě orientovat se v běžném sociálním prostředí, sami si dokážou vyřídit běžné záležitosti potřebné k životu – platba podnájemného, nakupování, docházku na poštu, k lékaři apod. Zvládají dodržování denního režimu, docházejí na pravidelné programy jiné organizace nebo do chráněné dílny.
 3. Uživatelé se díky využívání služby naučili komunikovat s okolím a udržovat vztahy – komunikují v případě potřeby se sousedy, udržují vztahy s příbuznými, navazují v případě potřeby nové sociální kontakty, při zhoršení zdravotního stavu nebo když potřebují s něčím pomoci si dokáží o pomoc říci, komunikují a spolupracují s lékaři a dalšími odborníky.

Sídlo

cílová skupina

 • Služba Podpora samostatného bydlení je určena osobám s duševním onemocněním, především osobám s psychotickým onemocněním, ve věku od 18 let do 80 let, které v důsledku svého onemocnění ztratily schopnost uspokojovat základní potřeby a žít ve svém běžném prostředí. Služba je poskytována osobám žijícím na území Ostravy a v blízkém okolí.

 Službu Podpora samostatného bydlení neposkytujeme osobám

 • závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
 • s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, střední a těžké mentální postižení)
 • které by využíváním služby chtěli vyřešit pouze to, že nemají kde bydlet
 • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou) v důsledku násilného trestného činu

Věková kategorie uživatelů:

 • mladí dospělí (18 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80let)

Poznámka: Sídlo MENS SANA, z.ú. není bezbariérové, nachází se ve 3. podlaží bez výtahu. Osobám, kterým z těchto důvodů nemůžou pracovníci služby poskytnout rozhovor v sídle organizace, nabídnou pracovníci služby setkání na jiném vhodném místě. Nácvikové byty nejsou bezbariérové.

1 HOLLANDER, Dirk den a Jean Pierre Lambert WILKEN. Podpora zotavení a začlenění: úvod do metodiky CARe. Dotisk 1. vydání. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2019. ISBN 978-80-907318-4-4.

Pravidla ochrany uživatelů služby před předsudky

Všichni pracovníci vycházejí při jednání s uživateli ze zásad služby podpora samostatného bydlení.

 1. Uživatele, kterého doprovází pracovník na úřad, k lékaři či jinam, nenazývá pracovník uživatelem služby. Před plánovaným doprovodem si proto s uživatelem nejprve domluví „scénář“ jednání – zda se jedná pouze o doprovod nebo bude i aktivně pomáhat s vyřízením záležitostí. Vyjasní si také, jak postupovat v situaci, kdy by byl dotázán na vazbu k uživateli. Nejprve nabídne, že se představí jménem – jako doprovod – známý, kamarád. Můžeme sdělit, že “jsme tam s pánem/paní”. Jako pracovník organizace poskytující sociální služby se představuje pouze na výslovné přání uživatele.
 2. Pokud se pracovník hlásí do telefonu u domovních dveří klienta, nepředstavuje se jako pracovník organizace, ale pouze svým jménem.
 3. Po nastěhování uživatele do tréninkového bytu patřící MENS SANA, z.ú. se chováme stejně, jako by se uživatel nastěhoval kdekoli jinam. Nepředstavujeme jej sousedům jako uživatele služby, ani jiným způsobem nepoukazujeme na nemoc uživatele. Na případné otázky sousedů odpovídáme, že jdeme za panem/paní.
 4. Do povědomí veřejnosti přispíváme osvětovou činností díky tematickým pořadům v televizi o duševních nemocech a osobách s duševním onemocněním (např. Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT), pomocí celostátních kampaní Týdny pro duševní zdraví a Duben, měsíc bláznovství.
 5. Pracovníci služby nemají žádné firemní oblečení, ani jiným způsobem se neodlišují (např. logem na oděvu), takže při doprovodech uživatelů nebo při návštěvách v domácnostech neupozorňují na to, že jsou pracovníci služby.

Podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení nepříznivé situace.

 1. Pracovník spolupracuje s uživatelem na naplňování jeho cílů a potřeb obsažených v individuálním plánu uživatele. Pracovník přitom respektuje uživatelovo přání a rozhodnutí. Pokud má uživatel přání, které je dle pracovníka rizikové, pracovník jej na rizika upozorní, ale rozhodnutí nechá na uživateli.
 2. Uživatel si vybaví tréninkový byt dle vlastního vkusu, má možnost si přivézt vlastní nábytek, vyzdobit jej a vše si ustavit a upravit dle vlastních představ. V tréninkových bytech může chovat drobné domácí zvíře za podmínky, že je schopen se o zvíře postarat.
 3. Taktéž může provádět v tréninkovém bytě drobné úpravy a opravy.
  Pokud se uživatel rozhodne ukončit službu, může takto učinit okamžitě bez uvedení důvodu, pracovníci organizace respektují volbu uživatele.

Pro práci s uživateli používají pracovníci služby tyto pracovní postupy

 • Individuální doprovody
 • Nácviky péče o domácnost (úklidu, praní, vaření, nakupování)
 • Nácvik hospodaření s penězi
 • Pomoc s technickými pracemi souvisejícími s vybavením bytu (např. montáž nábytku)
 • Nácviky sociálních dovedností (rozhovory, telefonáty, cestování, orientace v prostředí)
 • Podpora při studiu
 • Práce na PC a internet (např. při podpoře hledání pracovního místa)
 • Sociální poradenství

Používaná metoda práce

 • Formou sociální práce je případová sociální práce – case management: jde o dlouhodobou formu spolupráce sociálního pracovníka s uživatelem, o navázání pevného vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Pracovník je průvodcem klienta službou i zprostředkovatelem jiných potřebných služeb. 

UKÁZKA NÁCVIKOVÉHO BYTU V RÁMCI DPS NA UL. HORYMÍROVA

KONTAKTY

VEDOUCÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
MGR. JANA BĚHÁLKOVÁ
608 944 503, j.behalkova@menssana.cz
SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRACOVNÍCI 
BC. MATĚJ PECHLÁT, 773 450 513, m.pechlat@menssana.cz
BC. DANA RADOMSKÁ, 608 450 512, d.navratilova@menssana.cz
BC. JITKA ŠTĚPÁNÍKOVÁ, 604 315 417, j.stepanikova@menssana.cz
BC.MICHAL KUČERA, 604 627 809, m.kucera@menssana.cz
BC.TEREZA GLOMBÍČKOVÁ, 739 598 304, t.glombickova@menssana.cz