„Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.“

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944
Výše podpory: 2 333 500,25 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 –  31. 8. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení důvěryhodnosti společnosti MENS SANA, o.p.s. vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Posílení kapacity žadatele se zaměřením zejména na vytvoření strategického plánu a zefektivnění oblastí vyplývajících z výsledků procesního auditu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

Výstupy projektu

Zkvalitnění finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření, implementace a evaluace strategického plánu organizace
Odborné vzdělávání a celoživotního učení zaměstnanců organizace s výraznou orientací
Vytvoření finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření ucelené strategie v oblasti PR a marketingu