VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MENS SANA ZA ROK 1998
1.1 Základní údaje o občanském sdružení
 • název organizace: Občanské sdružení MENS SANA
 • IČO: 65469003
 • sídlo:
  Dům duševního zdraví
  Skautská 1081
  708 00 Ostrava-Poruba
 • statutární zástupce: Ing. Alexej Beránek, předseda představenstva
 • typ organizace: občanské sdružení
 • tel.: 069-691 20 09
 • fax: 069-691 12 83
 • E-mail: info@ddz.cz
 • bankovní spojení: ČS, a.s., Dvorní 760, 708 00 Ostrava-Poruba
 • č. ú.: 2763751 - 768/0800
 • statutární zástupce: Ing. Alexej Beránek, předseda představenstva
 • členové představenstva: Bc. Petra Tiliosová, Lenka Gřiváčová, Ing. Miroslav Kostruh
1.2 Důvody vzniku, cíle a poslání
Občanské sdružení MENS SANA (zdravá mysl) vzniklo na podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. Bylo založeno skupinou terapeutů z denního sanatoria s psychoterapeutickou péčí Dům duševního zdraví na podzim roku 1996. Hlavní důvody pro vznik byly následující: nedostatek odborných a finančních zdrojů a absence koncepce v oblasti péče o duševní zdraví v našem regionu. Přestože se o této problematice v Ostravě hovoří již více let, prozatím kompetentní orgány města Ostravy nepodnikly rozhodující kroky na vyřešení nepříznivého stavu (psychiatrická lůžka, chráněné dílny, komunitní péče obecně atd.).
Dlouhodobým cílem je pomoc při budování systému komunitní péče pro duševně nemocné. V tomto směru chce Občanské sdružení MENS SANA sehrát významnou roli při tvorbě projektů, které by mohly znamenat obrat k lepšímu. Zároveň nabízí státní správě a samosprávě svou pomoc při jejich vypracování.
Posláním a smyslem je dát duševně nemocným šanci na co nejlepší uplatnění v lidské společnosti a pomáhat zdolávat intoleranci a předsudky u ostatní populace, překonávat bariéry v myšlení lidí, které brání vytváření účinného systému péče a služeb pro tuto stále bohužel diskriminovanou kategorii občanů.
Sdružení bylo zaregistrováno na MV ČR 16.9. 1996. Dne 14.10. 1996 se konala první a ustavující valná hromada, kde byly schváleny stanovy, zvoleno představenstvo a stanoveny základní úkoly a činnosti pro následující období, které v podstatě popsala výroční zpráva za rok 1997.
Tato v pořadí již druhá výroční zpráva zahrnuje celý rok 1998 a byla schválena na valné hromadě 18.ledna 1999. MENS SANA má zájem o lidi, kteří prokáží, že mohou být přínosem pro její činnost. Práce jednotlivých členů je dobrovolná. Pracovní úvazky vznikly pouze v souvislosti s realizací projektů, kde byly pro tyto účely vyčleněny finanční prostředky.
2. Přehled činností za rok 1998
Bez nadsázky můžeme říci, že rok 1998 byl rokem vzestupu v oblasti množství realizovaných projektů a dalších aktivit, na které se MENS SANA zaměřila.
Stejné množství práce by státní sektor zcela určitě vykonal s několikanásobně vyššími náklady a s větším počtem lidí. Nehledě k tomu, že služby v této oblasti, kde působíme my, státní správa a samospráva na srovnatelné úrovni není schopna zatím poskytnout. Svědčí to jednak o dobré profesionální úrovni a efektivitě, se kterou jsou poskytovány a zároveň jsou důkazem, že peníze zde nehrají rozhodující roli motivačního faktoru. Proto význam neziskového sektoru je nesporný, bohužel však stále ještě málo doceňovaný a podporovaný.
Nicméně kritiku musíme zaměřit i do vlastních řad, protože ne všichni členové MENS SANA pochopili, co znamená práce v neziskovém sektoru. Na tento problém chceme najít v roce 1999 řešení.
V následujících kapitolách sami členové a realizátoři projektů popsali své činnosti a aktivity. Lze je rozdělit do těchto oblastí:
 • realizace projektů spojená s poskytováním služeb a získáváním finančních prostředků, osvěta a public relations
 • podpora vzdělávání, stáže, odborné výcviky, přednášky
 • účast na konferencích a odborných akcích
2.1 Realizace projektů
2.1.1 Sociální služby zaměřené na rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě
Tento projekt byl financován z fondu SWIF programu Phare Evropská unie.
Výše poskytnuté dotace byla 410 241 Kč.
Zahájili jsme jej 1. 1. 1997 a ukončili 31. 3. 1998.
Obsahem projektu byly sociální služby navazující na resocializační aktivity Denního centra pro duševně nemocné provozovaného naším občanským sdružením v Domě duševního zdraví.
Cílové skupiny:
 • duševně nemocní
 • jejich rodinní příslušníci
 • pracovníci v oblasti sociálních služeb
 • občané, kteří se zajímají o problematiku duševního zdraví
Konkrétní činnosti:
 • poradenské a informační centrum
 • návštěvní služba, sociální servis
 • edukace sociálních pracovníků a školení studentů v problematice duševního zdraví
 • zapojení studentů Vyšší odborné školy sociální do rehabilitace duševně nemocných
 • spolupráce s dalšími organizacemi
1. V rámci poradenského a informační centra jsme poskytovali tyto služby:
 • sociálně-právní konzultace
 • telefonický kontakt s příslušnou institucí
 • sepsání podání na soud
 • pomoc při vyplňování formulářů
O tyto služby byl mezi klienty velký zájem, za dobu trvání projektu je využilo asi 120 klientů.
2. Návštěvní služba se na základě domluvy poskytovala klientům, kteří nemohli počítat s pomocí rodiny a přátel, kteří selhávali při samostatném bydlení, měli konflikty v místě bydliště apod. Jednalo se o pomoc přímo v domácnostech klientů.
V rámci sociálního servisu šlo především o doprovod do instituce a nácvik vhodného jednání na úřadech.
3. Pro edukaci sociálních pracovníků Úřadů městských obvodů Ostravy jsme zorganizovali přednášky o komunitní péči a Bálintovský seminář.
Čtyři studenti Vyšší odborné školy sociální v našem zařízení absolvovali školení v problematice duševního zdraví v rámci týdenní praxe a čtyři studenti v praxi individuální. Třem třídám této školy jsme zde umožnili 1-denní stáž.
4. Podařilo se zapojit studenty Vyšší odborné školy sociální do rehabilitace duševně nemocných.
Ještě v roce 1997 byla dohodnuta spolupráce Občanského sdružení MENS SANA s Vyšší odbornou školou sociální v Ostravě. Sedm studentek projevilo mimo svou povinnou školní praxi zájem pracovat s duševně nemocnými v rámci jejich rehabilitace.
Účastnily se neformálních setkání klientů, prováděly návštěvní službu a sociální servis. Na základě získaných informací se podílely na sestavování komplexních rehabilitačních plánů klientů.
5. Občanské sdružení MENS SANA si pro své aktivity pronajímá prostory denního psychiatrického sanatoria - Domu duševního zdraví. Spolu s námi zde sídlí svépomocná organizace klientů Česká společnost pro duševní zdraví, pobočka Ostrava, se kterou úzce spolupracujeme a občanské sdružení ROVNOVÁHA rodičů a přátel duševně nemocných. ROVNOVÁZE jsme v začátcích pomáhali při získávání nových členů a navazování kontaktů s institucemi.
2.1.2 Otevřený dům a rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě
Tento projekt byl financován Magistrátem města Ostravy.
Výše poskytnuté dotace byla 250 000 Kč.
Činnosti jsme zahájili 1. 1. 1998 a ukončili je 31. 12. 1998.
Obsahem projektu byly sociální služby a intervence, sociální rehabilitace duševně nemocných, trénink praktických, pracovních a sociálních dovedností.
Cílové skupiny:
 • duševně nemocní, kteří mají sociální a adaptační problémy
 • lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří mají psychické potíže
 • lidé s kombinovanými poruchami
Konkrétní činnosti:
 • pracovní aktivity
 • sociální servis, návštěvní služba
 • poradenské a informační centrum
 • nácvik sociálních dovedností
 • aktivity spojené s hledáním vhodného bydlení
 • spolupráce s ostatními zařízeními a institucemi
 • stáže studentů
 • sportovní aktivity
 • vzdělávání pracovníků
 • vyhodnocovací schůzky, semináře
 • odborná garance
1. V rámci pracovních aktivit se za finanční spoluúčasti Domu duševního zdraví klienti účastnili arteterapie a ergoterapie, tato spoluúčast od 1.7.1998 ustala v důsledku omezených plateb zdravotních pojišťoven a naše prostředky na zabezpečení provozu dílen nestačily. V důsledku toho jsme byli na podzim 1998 nuceni tyto činnosti výrazně omezit, což v praxi znamenalo omezit provoz dílny na dvě hodiny denně a keramický kroužek jednou týdně, což je pro naše klienty nedostačující.
Druhy aktivit zůstaly zachovány, ale časový rozsah byl drasticky omezen.
Jedná se o:
 • práci s keramickou hlínou
 • různé výtvarné techniky
 • práci na zahradě
 • společenské hry sloužící k rozvíjení rozumových funkcí
 • jazykové kurzy angličtiny
2. Sociální servis provádí sociální pracovník či praktikující student. Jedná se hlavně o:
 • návštěvní službu v bytě klienta
 • pomoc přímo v jeho domácnosti
 • doprovod do jiného zařízení
 • nácvik vhodného jednání na úřadech
3. Poradenské a informační centrum realizuje tyto činnosti:
 • sociálně-právní konzultace
 • sepsání podání na soud
 • pomoc při vyplnění formulářů
 • telefonický kontakt s příslušnými institucemi
 • metodu sociální práce "case management"
 • tvorbu individuálních rehabilitačních plánů klientů
4. Nácvik sociálních dovedností se děje na základě individuálních rehabilitačních plánů a je časově velmi náročný. Jde o týmovou práci všech terapeutů. Probíhá v rámci:
 • socioterapie
 • arteterapie
 • ergoterapie
Klienti se učí rozlišovat problémy sociální od zdravotních a pracovních a učí se hledat adekvátní řešení.
5. Aktivity spojené s hledáním vhodného bydlení se zatím omezují na zabezpečení již stávajícího chráněného bydlení 12-ti duševně nemocných v Domě s pečovatelskou službou na Horymírově ulici v Ostravě 3, při kterém spolupracujeme s Magistrátem města Ostravy a ÚMOb Ostrava-Jih, v jehož obvodu se tento dům nachází. Spolupráce je velmi dobrá.
Sestavujeme databázi zájemců o chráněné bydlení. S těmito klienty pracujeme na jejich přípravě na samostatné bydlení. Nejde jen o pacienty Domu duševního zdraví, se kterým úzce spolupracujeme, ale i o pacienty jiných psychiatrických ambulancí.
6. Spolupráce s ostatními zařízeními a institucemi se nejlépe daří v rámci neziskového sektoru mezi Českou společností pro duševní zdraví a sdružením rodičů a přátel duševně nemocných ROVNOVÁHA, dále se soukromým zdravotnickým zařízením Domem duševního zdraví a koalicí nestátních neziskových organizací Dialogem. V rámci státní správy se podařilo vybudovat dobré vztahy s Magistrátem města Ostravy, Úřady městských obvodů Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba i některými dalšími Ostravskými obvodními úřady.
Při některých speciálních aktivitách spolupracujeme s podobně zaměřeným sdružením FOKUS, např. strategie chráněného bydlení, arteterapeutický kurz, výměna zkušeností aj.
7. Stáže studentů se konají v Domě duševního zdraví v rámci aktivit našeho občanského sdružení, které v těchto prostorách probíhají. Zájem o tyto stáže i déletrvající studijní praxe projevují studenti ergoterapie z Vyšší zdravotnické školy a studenti sociální práce ze Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, či z Vyšší odborné školy sociální v Ostravě.
Několik studentů Ostravské a Slezské univerzity s námi spolupracuje na svých diplomových pracích v oblasti duševního zdraví a nemocí.
8. Pro sportovní aktivity zařídilo naše sdružení klientům permanentky do krytého bazénu a fitcentra v Ostravě-Porubě.
Ve spolupráci s Českou společností pro duševní zdraví pořádáme v létě tenisové a volejbalové turnaje a v zimě utkání ve stolním tenise.
9. Vzdělávání pracovníků chápeme jako nezbytnou podmínku zlepšení kvality poskytované péče duševně nemocným.
 • Lenka Gřiváčová, ergoterapeut
  absolvovala školení na téma "Lobbying a oslovování politiků" pořádané ICN v Praze.
 • Jana Kostruhová, výtvarnice
  -absolvovala arteterapeutický výcvik pořádaný IPIPAPem v Olomouci a arteterapeutickou dílnu v Hejnicích v Čechách organizovanou FOKUSEM Liberec.
 • MUDr. Miroslav Krabec, psychiatr
  účastnil se psychoterapeutických výcviků v logoterapii a kognitivně behaviorální terapii.
 • MUDr. Petra Stroupková, psychiatr
  účastnila se psychoterapeutického výcviku organizovaného SUR v Praze.
 • Bc. Petra Tiliosová, sociální pracovnice
  absolvovala v tomto roce sociálně psychologický výcvik "Od nadšení k profesionalitě" pořádaný nadací Hestia a Open Society Fund Praha.
 • Jana Výtisková, sociální pracovnice
  absolvovala psychoterapeutický výcvik pro SZP pořádaný Východočeským institutem psychoterapie, účastnila se ročního vzdělávání v oblasti chráněného bydlení organizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze, v jehož rámci absolvovala měsíční stáž v Holandsku.
10. Pro sladění postupu práce organizujeme každý týden vyhodnocovací schůzky a semináře všech členů občanského sdružení pracujících na rehabilitaci klientů - ergoterapeuta, arteterapeuta a sociálních pracovnic za účasti předsedy Občanského sdružení MENS SANA.
Podle potřeby a plánovaných akcí pak pořádáme společné schůzky zástupců Občanského sdružení MENS SANA, České společnosti pro duševní zdraví, pobočky Ostrava a ROVNOVÁHY, na kterých koordinujeme společný postup, přidělení jednotlivých úkolů, časový plán.
11. Nad kvalitou a odbornou úrovní služeb poskytovaných členy občanského sdružení klientům zastává funkci odborného garanta MUDr. Alexandra Beránková-psychiatr s druhou atestací, psychoterapeut, vedoucí lékař Domu duševního zdraví, se kterou konzultujeme průběh naší práce s klienty a vhodnost použitých metod a technik.
2.1.3 Nové trendy v oboru psychiatrie
Pro realizaci projektu bylo počítáno s celkovou částkou 52 400 Kč.
Ministerstvo zdravotnictví poskytlo dotaci 70%, tedy 36 000 Kč, zbývajících 30% poskytla farmaceutická firma Eli Lilly. Dále se na financování občerstvení pro účastníky přednášek podílela farmaceutická firma LÉČIVA a. s. a to celkovou částkou 1 200 Kč.
V rámci projektu se uskutečnilo 8 přednášek MUDr. A. Beránkové, MUDr. M. Krabce, MUDr. M. Sochorkové a Mgr. L. Stankušové.
Přednášky byly určeny pro praktické lékaře a hlavním cílem bylo přispět ke zlepšení jejich informovanosti v oboru psychiatrie, objasnit nové metody a zajistit lepší spolupráci mezi odbornými lékaři a psychiatry. Přednášky byly zařazeny do rámce kontinuálního vzdělávání lékařů České lékařské komory, kdy účastník získal 1 bod v systému kontinuálního vzdělávání a přednášející 2 body.
Počty posluchačů se dařilo zvyšovat a bylo zřejmé, že některá témata jsou pro praktické lékaře aktuálnější a poznatky mohou využít ve své praxi.
V rámci přednáškových cyklů se také uskutečnila prezentace farmaceutických firem Eli Lilly a Léčiva a. s., kdy z jejich strany byla vyjádřena spokojenost.
Lze předpokládat, že obdobný projekt by mohl být úspěšný i v budoucnosti.
2.1.4 Organizace týdne pro duševní zdraví v Ostravě
Tento projekt mohl být realizován díky dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro realizaci projektu jsme žádali 257 000 Kč a byla nám poskytnuta dotace ve výši 184 000 Kč.
Dny věnované duševnímu zdraví jsou jednou z celosvětových akcí, které probíhají i v naší republice.
Naším hlavním úkolem bylo podpořit skupinu duševně nemocných, která v naší společnosti stále stojí v pozadí oproti jiným skupinám postižených. Vzhledem k nedostatečné informovanosti veřejnosti o prevenci a léčbě duševních poruch vidíme jako nezbytné opakovaně organizovat aktivity zaměřené na tuto problematiku.
S realizací projektu jsme začali v červnu 1998, kdy jsme sestavili přípravný výbor, který se skládal ze zástupců spolupracujících institucí. Na těchto výborech jsme se domlouvali na organizaci jednotlivých dnů v měsíci září, kdy probíhal vlastní "Týden pro duševní zdraví"
Prvním krokem byla tisková konference, na kterou byli pozváni novináři zastupující regionální, ale i celorepublikový tisk. Novináři se seznámili s připraveným programem. V této přípravné fázi jsme také pořídili webovskou stránku, která informovala vlastníky internetu velice podrobně o Týdnu pro duševní zdraví v Ostravě.
Vzhledem k tomu, že nad celou akcí převzal ing. Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy, záštitu, očekávali jsme z jeho strany větší zájem a podporu.
Další den byla zahájena výstava prací klientů na psychiatrickém oddělení FNsP v Ostravě-Porubě, hlavní organizátorkou byla primářka tohoto oddělení MUDr. Jitka Potribná spolu s kolektivem.
Po těchto úvodních akcích, následoval tak dlouho očekávaný program:
REJ MASEK (Dům duševního zdraví)
Bláznivý průvod klientů, studentů a terapeutů byl pro nás, terapeuty, velikým překvapením. Psychiatricky nemocné těžko přesvědčíte, aby se zviditelnili a nestyděli se za své onemocnění. Klienti v sobě hledali dlouho odvahu, jestli se průvodu zúčastní. Počítali jsme asi s osmi klienty, ale nakonec se přidalo asi 15 lidí, kteří pochopili, že v převleku je nikdo z kolemjdoucích nikam nezařadí.
Celou dobu náš průvod provázela kamera TV Prima, která natáčela aktuální zpravodajství ze Severní Moravy.
VÝSTAVA DĚL KLIENTŮ (čajovna Bludný kámen, Opava)
Výstavu prací klientů z arteterapeutických dílen PL Opava uvedla psychoterapeutka paní J. Bartková
DISKUSNÍ FÓRUM ODBORNÍKŮ (DDZ)
Fórum bylo určeno profesionálům se středním a vysokoškolským vzděláním v oblasti duševního zdraví.
Celá diskuze na téma: "Naše vlastní duševní zdraví" byla věnována třem okruhům:
 • vztahům k sobě: naše duševní zdraví a jeho limity, vzdělávání, etika
 • vztahům mezi zdravotníky
 • vztahům zdravotníků k ZP a vztahům ZP k duševnímu zdraví
Moderování fóra se ujal PhDr. Ladislav Grygar ze soukromé psychoterapeutické praxe na Nám. Jana Nerudy v Porubě, který zároveň pronesl i úvodní přednášku.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TÝDNE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V OSTRAVĚ (Divadelní sál DK Poklad v Ostravě-Porubě)
Náplní večera byla beseda odborníků s veřejností, která se týkala duševního zdraví, duševních onemocnění a související problematiky.
V úvodu pronesla krátkou řeč MUDr. Alexandra Beránková z Domu duševního zdraví a Jindřich Mosler - předseda ostravské pobočky České společnosti pro duševní zdraví.
K odbourání překážek pro volnou diskuzi nám pomohlo vystoupení Pěveckého sdružení ostravských učitelek.
Poté začala beseda. Z řad odborníků se zúčastnili tito: MUDr. Alexandra Beránková (Dům duševního zdraví), prim. MUDr. Jitka Potribná (psychiatrické oddělení FNsP Ostrava-Poruba), ing. Alexej Beránek (Občanské sdružení MENS SANA), Jindřich Mosler (ostravská pobočka České společnosti pro duševní zdraví), prim. MUDr. Pavel Hlavinka (PL Opava), PhDr. Svatopluk Antoš (Linka důvěry), prim. MUDr.L. Chvíla, Csc. (PL Opava), MUDr. Marie Turková (psychiatrická ambulance Hornické polikliniky), MUDr. Marie Foltýnová (dětská psychiatrická ambulance), PhDr. Ladislav Grygar (soukromá psychologická praxe na Nerudově náměstí v Ostravě - Porubě).
Průvodkyní večera byla paní Marie Dlabalová, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KRIZOVÉM CENTRU PRO DĚTI A RODINU
Pracovníci krizového centra byli připraveni poskytnout veškeré informace všem zájemcům, kteří navštívili toto centrum.
Celou akci si vzala na starost paní Olga Vaníková, která v centru pracuje jako psychoterapeut. Věnuje se problematice týraných dětí, psychoterapii a muzikoterapii.
Pro veřejnost zde byli připraveni i další z řad odborníků jako PhDr. Marta Holčáková, která zodpověděla dotazy týkající se činnosti Krizového centra nebo soc. pracovnice Monika Mokrošová, která informovala o sociálně právní ochraně a násilí na ženách.
CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZAMĚŘENÝCH NA PROBLEMATIKU SLUŽEB PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ V OSTRAVĚ (Sociální odbor Magistrátu města Ostravy)
Jednalo se o přednášky upravené pro politiky, novináře a vážné zájemce.
 • MUDr. J. Potribná: "Význam psychiatrických lůžek ve FN pro Ostravu"
 • MUDr. A. Beránková: "Komunitní péče v Ostravě"
 • PhDr. L. Grygar: "Medicínské, léčitelské a psychoterapeutické postupy v léčbě duševních chorob"
 • MUDr. M. Turková: "Alkoholismus a klub Anonymních alkoholiků"
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PL OPAVA
Tento den byl věnovaný psychiatrické léčebně v Opavě. Program pro veřejnost sestavila psychoterapeutka J.Bartková spolu s prim. MUDr. P. Hlavinkou a kolektivem.
Den začal prohlídkou některých oddělení léčebny a pak proběhla v kulturním domě beseda s veřejností a novináři za účasti ředitele PL MUDr. I. Drábka, psychiatrů a psychologů z PL Opava, představitelů města, okresu a charitativních organizací.
DIALOG ZDRAVOTNÍKŮ VŠECH OBORŮ
Pod názvem "Psychopatologická analýza chování zdravotníků, zdravotnictví a zdravotních pojišťoven"
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Program připravil kolektiv pracovníků Domu duševního zdraví, součástí byla prezentace některých psychiatrických zařízení, neziskového sektoru a farmaceutických firem.
DISKUSNÍ FÓRUM RODIČŮ A PŘÁTEL DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH
Fórum bylo určeno přátelům a rodičům duševně nemocných lidí, kteří chtějí svým blízkým pomoci, ale nevědí jak. Moderátorem byla paní Eliška Kučajová z občanského sdružení "ROVNOVÁHA"
KLUB PACIENTŮ V PL OPAVA
Již tradiční pacientský klub s hudbou a tancem byl tentokrát obohacen výstavou a prodejem prací výtvarně nadaných klientů.
DISKUSNÍ FÓRUM V DOMĚ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Program byl určen novinářům, politikům, klientům, odborníkům a dalším účastníkům.
Hlavním tématem byla spolupráce mezi jednotlivými institucemi (zdravotnická zařízení, obecní úřady, MMO, neziskový sektor, pol. strany, sděl. prostředky, Rada zdraví, zastupitelstva atd.) v Ostravě, kterých se problematika péče o duševní zdraví dotýká, včetně trendů do budoucna.
VOLEJBALOVÉ UTKÁNÍ TERAPEUTI V. KLIENTI
Tradiční volejbal, který umožňuje lepší poznání obou stran mimo zdi ambulancí a léčeben.
ZAHRADNÍ PARTY
Vhodná příležitost pro neformální setkání klientů, odborníků, politiků, novinářů a všech dalších zájemců.
Součástí programu byl táborák a vystoupení Country kapely.
COUNTRY BÁL
Zábavný večer pro všechny zájemce se zvýhodněním členů pacientské společnosti proběhl v restauraci "U Chýlků"v Ostravě-Hrabůvce. Vystoupila zde taneční skupina Hazard a k tanci hrály kapely : Nebratři a Druhá šance . Závěr večera patřil bohaté tombole.
2.1.5 Centrum komunitní péče pro duševně nemocné v Ostravě
Projekt byl financován Ministerstvem zdravotnictví České republiky a to celkovou částkou 132 000 Kč, přičemž výše požadované dotace činila 771 000 Kč.
Činnosti v rámci projektu byly zahájeny po obdržení dotace (1. 7. 1998) a projekt byl ukončen 31. 12. 1998.
Projekt byl realizován za účelem vytvoření Centra komunitní péče pro duševně nemocné v Ostravě.
Potřebnou síť komunitní péče tvoří:
 • praktický lékař
 • ambulantní psychiatr
 • klinický psycholog
 • krizová intervence
 • domácí péče
 • denní stacionář
 • lůžkové psychiatrické oddělení
 • denní sociální centrum
 • chráněné práce
 • chráněné bydlení
 • případové vedení
Cílem projektu bylo především zřízení Centra komunitní péče pro duševně nemocné.
Další dílčí cíle:
 • zanalyzovat potřeby a zmapovat míru zajištěných služeb pro duševně nemocné v Ostravě
 • rozvíjet a koordinovat síť sociálních služeb
 • vytvořit informační síť mezi poskytovateli sociálních a zdravotnických služeb
 • informační středisko pro občany jako součást Centra
 • vytvoření adresáře všech poskytovatelů služeb duševně nemocným
 • propagace cílové skupiny
 • upozorňovat na zjištěné nedostatky
Za cílovou skupinu byli vybráni dlouhodobě duševně nemocní se sociálními a adaptačními problémy. Skupina je charakteristická značnými výkyvy svého stavu, vysokou citlivostí na stresové situace různé povahy, rizikem selhání v běžných životních aktivitách.
Vzhledem k nedostačující finanční dotaci nemohlo být Centrum komunitní péče zřízeno a byly tedy realizovány pouze některé dílčí cíle a činnosti.
 • V rámci aktivit financovaných tímto projektem vznikly "Help kartičky" pro duševně nemocné, na kterých jsou uvedena důležitá telefonní čísla a instituce, na které se mohou klienti v krizové situaci obrátit.
 • Z finančních prostředků byla financována také propagace vzniku Centra komunitní péče v budoucnu a poukázání na jeho důležitost pro Ostravský region.
 • V rámci propagace cílové skupiny vznikl videozáznam o činnosti klientů ve stávajícím stacionáři, který byl pořízen v souvislosti s pořádáním Týdne pro duševní zdraví.
 • Podařilo se nám zlepšit spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih, který s námi již delší dobu spolupracuje a to především v souvislosti s chráněným bydlením pro naše klienty v Domě s pečovatelskou službou v Ostravě-Zábřehu, kde bylo vyčleněno 10 chráněných bytů pro duševně nemocné.
 • Podařilo se nám získat kontakty na některé poskytovatele služeb pro duševně nemocné, prozatím nebylo možné je zpracovat a vytvořit potřebný adresář. S tímto úkolem počítáme do budoucna, v případě vzniku podporovaného Centra komunitní péče, kdy by byl již zmíněný adresář důležitým podkladem pro další koordinovanou činnost.
2.1.6 Naděje
Nadace Svobodný občan poskytla finanční dotaci ve výši 80.000,--Kč na koupi osobního počítače s tiskárnou a softwarovým vybavením k čemuž byla také použita.
Zakoupený počítač byl instalován v pracovně sociálních pracovnic pro zakládání databáze klientů a plánování budoucích činností.
Zbylá částka byla použita pro pokrytí zvýšených nákladů na konci roku 1998 a zůstatek byl převeden do roku 1999 a bude použit na překlenutí období, než Občanské sdružení MENS SANA obdrží finanční dotace na projekty pro rok 1999.
2.2 Další činnosti
2.2.1 Stáže studentů
Zapojení studentů do práce Občanského sdružení MENS SANA považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů pro budoucnost občanského sdružení, protože jsou nositeli nových a neotřelých myšlenek a poskytují cennou reflexi. Navíc práce v neziskovém sektoru odhalí jejich schopnosti, možnosti a nadání mnohem dříve než třeba klasický pracovní poměr, protože prostor pro seberealizaci a iniciativu, kterou mají v neziskovém sektoru, stěží budou mít hned při nástupu do zaměstnání. Pro ně samotné je to cenná životní zkušenost.
MENS SANA poskytuje prostor pro stáže studentů, kteří v rámci komunitní a sociální práce získávají cenné vědomostí, jež by stěží získali na jiných pracovištích. Mnozí z nich píšou své závěrečné práce právě na základě praktických poznatků, které nabyli v kontaktu s klienty. Jedná se o studenty Zdravotně sociální fakulty Ostravské university, Podnikatelské fakulty Slezské university, Vyšší odborné školy sociální, Vyšší zdravotní školy a dalších škol. V letošním roce 1998 se jedná o 4 studentky, z nichž dvě aktivně pracují v MENS SANA.
2.2.2 Diskusní fórum v rámci kampaně "30 dní pro neziskový sektor"
V rámci kampaně "30 dní pro neziskový sektor" jsme 23.2.1998 uspořádali v Domě duševního zdraví diskusní fórum zaměřené na problematiku komunitní péče pro duševně nemocné v Ostravě.
Zúčastnila se ho celá řada odborníků, zástupci samosprávy, sociální pracovnice, studenti, dobrovolní pracovníci, klienti, novináři a další zájemci. Počet účastníků přesáhl číslo 30.
Jeho největším přínosem byla skutečnost, že se o této problematice začalo hovořit na reprezentativní úrovni. Zazněl zde rovněž požadavek na vznik Centra komunitní péče jako nezbytné podmínky pro rozvoj těchto služeb v Ostravě. Důležitým výstupem bylo konstatování, že podobná setkání věnovaná této problematice by se měla uskutečnit několikrát do roka.
2.2.3 Stáž v Holandsku
V době od 15. 4. do 13. 5. 1998 absolvovala Jana Výtisková, sociální pracovnice, psychoterapeut a člen Občanského sdružení MENS SANA, stáž v Holandsku.
Stáži předcházel roční cyklus seminářů, započatý v červnu 1997, pořádaný Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze (CPDZ). Semináře byly zaměřeny na získávání teoretických poznatků o chráněném bydlení v podmínkách holandského modelu péče o duševní zdraví.
Stáž navazovala na semináře a týkala se získávání praktických zkušeností v jednotlivých zařízeních RIBW - regionálních institutů chráněného bydlení v Holandsku (region Eindhoven).
Celkem se stáže zúčastnilo 10 zástupců zařízení poskytujících chráněné bydlení v ČR (např. FOKUS Praha, Mladá Boleslav, Havlíčkův Brod apod.).
Vyhodnocení stáže účastníky proběhlo v červnu 1998, přítomni byli i zástupci CPDZ, zdravotních pojišťoven, MPSV, MZ ČR, holandských partnerů a vedoucích pracovníků zařízení poskytujících chráněné bydlení v ČR. Za naše občanské sdružení se vyhodnocení zúčastnila MUDr. Alexandra Beránková. Na setkání se také blíže dohodla možná spolupráce s holandskými partnery, konkrétně možnost výměnných pobytů klientů, pomoc s nově vznikajícími zařízeními apod.
CPDZ organizuje další setkání účastníků stáže a pracovníků zařízení poskytujících chráněné bydlení v ČR, jejichž cílem má být mimo jiného i vypracování standardů pro péči v chráněném bydlení. Tyto standardy budou předloženy MZ, MPSV ČR a zdravotním pojišťovnám. Zatím chybí legislativa, která by upravovala jednak možnost vzniku různých typů chráněného bydlení a také jeho financování.
2.2.4. Přednáška Jany Výtiskové o Holandsku
V červnu 1998 se v DDZ uskutečnila přednáška Jany Výtiskové na téma: "Chráněné bydlení v Holandsku". Přednášky se zúčastnili zdravotní sestry, sociální pracovnice a lékaři z psychiatrických ambulancí v Ostravě, z psychiatrické léčebny v Opavě, dále členové občanských sdružení ROVNOVÁHA, ČSDZ a MENS SANA.
Účastníci přednášky měli možnost shlédnout videokazetu s nahrávkou chráněného bydlení v Eindhovenu, spolu s komentářem. Dostalo se jim informací o organizaci a podmínkách v různých typech chráněného bydlení pro duševně nemocné v Holandsku.
Jedním z bodů přednášky bylo také seznámení s aktivitami svépomocného hnutí v Holandsku.
Přednáška se uskutečnila za finanční podpory projektu PL Opava "Propojování ústavní a mimoústavní péče".
2.2.5 Účast na konferenci v Bratislavě
Tato, v pořadí již třetí mezinárodní konference organizovaná slovenským občanským sdružením INTEGRA, proběhla ve dnech 19.-21.11.1998 v Bratislavě za účasti mnoha zahraničních expertů v oblasti péče o duševní zdraví a duševně nemocné, samotných duševně nemocných a jejich blízkých.
Ústředním tématem byla "Reintegrace psychosociálně postižených osob do společnosti - současný stav a perspektivy".
Konference probíhala pod záštitou a za účasti představitelů Světové psychiatrické asociace, Světové federace duševního zdraví - ERC a Dunajské psychiatrické asociace. Provozně ji obstarávali členové svépomocné klientské organizace POZDRAV z Michalovcí.
Této konference se za naše sdružení zúčastnily Bc. Petra Tiliosová a MUDr. Alexandra Beránková, která zde promítla videozáznam a přednesla příspěvek o průběhu "Týdne pro duševní zdraví", který jsme letos již podruhé pořádali.
2.2.6 Cena "The Lilly schizophrenia reintegration awards 1998" v Ženevě
Cenu za reintegraci schizofrenních nemocných do společnosti vyhlašuje WPA (Světová psychiatrická asociace), která sídlí v Ženevě. Její čelní představitelé jsou přesvědčeni, že úkolem dnešní psychiatrie je zkvalitnění života duševně nemocných a zejména schizofrenních, kteří jsou zatím na tom nejhůře.
Práce, ve které jsme popsali naši činnost, jednak zdravotnickou, která probíhá v Domě duševnýši zdraví, dále sociální, kterou u nás zabezpečuje Občanské sdružení MENS SANA, byla vybrána ze 70 prací z celé Evropy a oceněna spolu s dalšími čtyřmi cenou "The Lilly Schizophrenia Reintegration Awards".V rámci této ceny byli oceněni diplomem ing. Alexej Beránek-předseda představenstva MENS SANA, MUDr. Alexandra Beránková-vedoucí lékařka Domu duševního zdraví, Lenka Gřiváčová-zdravotní sestra a ergoterapeut, Jindřich Mosler-předseda ostravské pobočky ČSDZ a Jana Výtisková-sociální pracovnice.
Dále jsme obdrželi broušenou mísu a šek na 5000 dolarů, který darovala farmaceutická firma Eli Lilly na další rozvoj těchto aktivit.
Vše osobně převzala 5. 10. 1998 v Ženevě MUDr. Alexandra Beránková.
Zdůrazněna byla komplexnost našich služeb, která jedině může vést k návratu nemocných do společnosti, k jejich znovuzačlenění. Jedná se hlavně o sociální a pracovní rehabilitaci, další rozvoj zdravých složek psychiky, aktivní zapojování nemocných, ale také rodinných příslušníků do problematiky. Lepší porozumění nemoci, lepší zvládání jejích příznaků, zvýšení vlastní odpovědnosti a kompetence u nemocných vede k možnosti samostatného bydlení, zapojování se do pracovních procesů, uzavírání manželství a zakládání rodin.
Toto mezinárodní prestižní ocenění nás velice potěšilo.
2.2.7 Účast na Mefě
Naše sdružení dostalo šanci prezentovat svou činnost na brněnském veletrhu rehabilitačních pomůcek MEFA Rehaprotex 1998, který probíhal ve dnech 4.-7.11. 1998.
Toto zviditelnění jsme nechápali pouze jako ukázku toho, co dokáže malý tým lidí udělat pro psychiatricky nemocné spoluobčany v Ostravě, ale viděli jsme veliký pokrok v tom, že neziskový sektor, který MENS SANA prezentuje, konečně dostává prostor na mezinárodních akcích podobného rázu.
Kvůli finanční otázce jsme se rozhodli pro účast na MEFĚ poměrně pozdě.
Mrzí nás neustálý nezájem sponzorů o neziskový sektor v naší republice. Doufáme, že se jejich postoj změní v blízké budoucnosti a uvědomí si potřebnost obecně prospěšných organizací a budou chtít být přítomni svým sponzoringem na budování pomoci našim spoluobčanům, třeba právě na prezentaci těchto nestátních neziskových organizací (NNO).
S prezentací byla spojena výroba propagačního materiálu. Na samotném veletrhu nás každodenně zaplavovaly dotazy návštěvníků, kteří byli překvapeni, že vůbec existují psychiatricky nemocní, většinou jsme se setkávali s názory, že se jedná o mentálně postižené. Všechny, kdo projevili větší zájem o naši práci, jsme pozvali do Ostravy, ať se sami seznámí s našimi klienty a prostředím, ve kterém pracujeme.
Toto se také naplnilo, přijeli k nám studenti z několika různých měst a škol.
2.2.8 Fórum občanské společnosti
Velice rádi jsme se při příležitosti 80-tého výročí moderní české státnosti zúčastnili "Fóra občanské společnosti". Fórum se konalo 26.10.1998 v Rytířském sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR v Praze. Celá akce probíhala pod záštitou senátorů Milana Špačka, Luďka Zahradníčka, Michaela Žantovského a dalších.
Především šlo o výměnu názorů a informování přítomných senátorů o práci neziskových organizací a problémech, se kterými se musí při svých činnostech potýkat.
V závěru tohoto Fóra jsme dostali příslib, že v diskusi o občanské společnosti budeme i nadále pokračovat. Dokonce se předpokládá vytvoření užší pracovní skupiny na půdě Senátu, která se má touto problematikou zabývat.
Dalším pozitivním krokem je vznik sborníku z jednání Fóra, který obdrží všechny zúčastněné organizace.
Naše sdružení je rozhodnuto všechny další akce podobného rázu navštěvovat. Cítíme nutnost neustále dokazovat potřebnost neziskových organizací a jejich důležitost v životě člověka.
2.2.9 Diskusní fórum - ozvěny Týdne pro duševní zdraví
V listopadu 1998 jsme uspořádali Diskusní fórum všech spolupracujících institucí podílejících se na projektu "Týden pro duševní zdraví", na kterém jsme zhodnotili význam a dopad tohoto projektu.
Přínosem bylo:
 • Vznik petice za vznik psychiatrických lůžek ve FNsP Ostrava-Poruba
 • Den otevřených dveří v PL Opava pro širokou veřejnost
 • Občanské sdružení Rovnováha získalo díky programu paní Kučajové na Dni otevřených dveří v Domě duševního zdraví 6 nových členů z řad rodin duševně nemocných.
 • sepsání petice samotnými klienty za zachování provozu ergoterapeutické dílny v Domě duševního zdraví, která nemůže fungovat v plné míře kvůli omezení plateb zdravotních pojišťoven
Jako negativní vidíme:
 • Nižší zájem veřejnosti o odborné přednášky než jsme čekali.
 • Zklamaly nás také firmy, které jsme požádali o sponzorování některých akcí. Stále se totiž soustřeďují na to, kolik lidí se dané akce zúčastní a tím si všimne i jejich reklamy, než na to jaký účel a komu má sponzorský dar posloužit.
 • Nepodařilo se nám ukázat všechna zákoutí psychiatrie, neboť ne všichni oslovení odborníci se do "Týdne pro duševní zdraví" zapojili.
2.3 Spolupráce s dalšími institucemi neziskového sektoru
2.3.1 MENS SANA, Česká společnost pro duševní zdraví, ROVNOVÁHA
Počátkem roku 1998 vzniklo na půdě Domu duševního zdraví třetí občanské sdružení s názvem ROVNOVÁHA, které založili rodiče a přátelé duševně nemocných. Předsedou je paní Eliška Kučajová. Společně s Českou společností pro duševní zdraví tak ROVNOVÁHA představuje další organizaci neziskového sektoru, se kterou MENS SANA úzce spolupracuje.
ROVNOVÁHA v nynější podobě poskytuje především servis pro rodiny duševně nemocných a Česká společnost pro duševní zdraví je svépomocnou organizací. Předsedou je pan Gustav Heczko.
Všechna tři občanská sdružení dávají prostor pro seberealizaci dobrovolných pracovníků z řad rodičů a přátel, klientů i profesionálů, což je velmi důležité, protože nedochází ke střetu zájmů uvnitř sdružení. Je tím dán prostor pro vlastní iniciativu a ke spolupráci dochází na společných akcích a projektech na principu naprosté rovnoprávnosti, aniž by někdo měl větší pravomoci nebo jeho slovo vážilo více než ostatních.
Názorným příkladem byl Týden pro duševní zdraví v Ostravě v měsíci září 1998 nebo schůzky přípravného výboru koncem roku, kdy se připravovala kampaň "30 dní pro občanský sektor".
2.3.2 Dialog
Jedná se o Regionální sdružení občanských iniciativ, které se soustřeďuje na zlepšení spolupráce a komunikace mezi třemi sektory státu: podnikateli, veřejnou správou a samosprávou a neziskovými organizacemi. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a sdružuje své členy na základě společného cíle.
Hlavním důvodem vzniku tohoto sdružení, byla potřeba zviditelnění neziskových organizací v ostravském regionu a zjednodušení komunikace se zastupiteli města.
Jako základní cíl jsme si stanovili vysvětlit široké veřejnosti podstatu práce neziskových organizací a seznámit veřejné zástupce s činností všech NNO na území města Ostravy.
Dialog také umožňuje svým členům navštěvovat semináře spojené s prací NNO, sami zástupci sdružení pořádají akce spojené s touto problematikou nebo se podílí svou účastí na akcích společenských (předvolební Fórum kandidátů do zastupitelstva města Ostravy).
2.3.3 Bono
Jedná se o Blok neziskových organizací, který vznikl v říjnu roku 1996 díky iniciativě Centra pro komunitní práci. Neziskové organizace v Ostravě byly osloveny formou dotazníků a posléze i osobním jednáním.
Cílem je zejména zlepšení komunikace mezi jmenovanými sektory, dosažení partnerské úrovně a zvýšení informovanosti.
Na počátku stálo třicet organizací, později se připojily další a nyní sdružuje 45 organizací. V lednu 1997 se uskutečnilo první setkání, na kterém se vyjasnily podmínky fungování, forma a aktivity sdružení.
Mezi hlavní aktivity sdružení patří semináře, prezentace neziskových organizací, příprava a vydání Katalogu neziskových organizací (nejen z Ostravy). Další a podstatnou aktivitou jsou zábavné akce pro širokou veřejnost.
Díky tomuto sdružení si mohou jednotlivé organizace předávat informace a zkušenosti, mohou mezi sebou snadněji komunikovat. Uvědomují si potřebu a výhody vzájemné spolupráce. Předpokládáme, že i nadále budou v tomto vzestupném trendu pokračovat.
3. Výhled na rok 1999
Hlavním úkolem pro rok 1999 zůstává realizace Centra komunitní péče pro duševně nemocné. Na podporu jeho vzniku chceme využít kampaně "30 dní pro občanský sektor", v níž ústředním bodem pro nás bude téma Centra komunitní péče. V rámci této kampaně uspořádáme Tiskovou konferenci na Magistrátě města Ostravy, Den otevřených dveří v Domě duševního zdraví zaměřený na prezentaci všech tří občanských sdružení zde sídlících a Diskusní forum, které bude věnováno neziskovému sektoru a realizaci Centra komunitní péče pro duševně nemocné v Ostravě. Naším cílem je včlenit realizaci Centra komunitní péče o duševně nemocné do regionálních rozvojových strategií.
Druhým vrcholem roku bude Týden pro duševní zdraví, kde opětovně chceme přiblížit rozsáhlou a složitou problematiku života duševně nemocných lidí ve společnosti, kde jsou stále diskriminovanou skupinou občanů.
Pro rok 1999 jsme napsali několik projektů na různé instituce jako MZ, MPSV, MK, Magistrát města Ostravy, britské velvyslanectví a Agenturu pro rozvoj Severní Moravy a Slezska, které jsou většinou zaměřeny na komunitní práci. Zda-li uspějeme, se dozvíme v prvních měsících roku 1999.
4. Finanční zpráva za rok 1998
Hospodaření občanského sdružení přehledně popisuje tabulka příjmů a výdajů.
Další tabulky podrobněji popisují jednotlivé příjmy a výdaje.
Podrobné účetní doklady jsou k dispozici k nahlédnutí u účetní ing. Mileny Kubicové všem zájemcům i potenciálním sponzorům.
Příjmy a výdaje celkem za rok 1998
 • Počáteční stav financí k 1.1. 1998: běžný účet + hotovost 15.222 Kč
 • Celkový příjem za rok 1998: 861.745 Kč
 • Celkové výdaje za rok 1998: 863.164 Kč
 • Konečný stav financí k 31. 12. 1998: běžný účet + hotovost 13.803 Kč
Jednotlivé položky příjmů za rok 1998
 • Magistrát města Ostravy: 250.000 Kč
 • Grant od Eli Lilly: 16.000 Kč
 • Úřad městského obvodu Ostrava - Poruba: 5.000 Kč
 • Nadace Svobodný občan: 80.000 Kč
 • Ministerstvo zdravotnictví: 352.000 Kč
 • SWIF PHARE: 8.950 Kč
 • Šek na 5000 dolarů od Světové psychiatrické asociace - Eli Lilly: 142.075 Kč
 • Ostatní příspěvky: 7.720 Kč
Hlavní položky výdajů za rok 1998
 • Pronájem, energie, telefon: 145.932 Kč
 • Vedení účetnictví: 40.400 Kč
 • Cestovní výdaje a vzdělávání: 23.693 Kč
 • Účast na konferencích a prezentace: 5.686 Kč
 • Granty MENS SANA na podporu činností Domu duševního zdraví, Rovnováhy, ČSDZ: 107.000 Kč
 • Mzdy včetně odvodů, OON: 380.309 Kč
 • Kancelářské potřeby: 39.733 Kč
 • Ostatní drobná režie-poplatky, zák. poj., letáky, reklama, poštovné, atd.: 60.182 Kč
 • PC s tiskárnou a softwarem: 60.229 Kč
5. Závěr
Myslíme si, že významnou měrou pomohla realizaci velké části aktivit dobrá spolupráce a podpora sociálních odborů Úřadů městských obvodů Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba. Největší podpory se nám tradičně dostalo na sociálním odboru Magistrátu města Ostravy. Za to jim patří naše poděkování.
Nicméně v příštím období očekáváme větší zájem představitelů státní správy a samosprávy o neziskový sektor a problematiku péče o duševní zdraví v Ostravě zvlášť.
Významné finanční podpory se nám dostalo od farmaceutické firmy Eli Lilly, která nám pomohla financovat projekt "Nové trendy v oboru psychiatrie" a sponzorsky se podílela na "Týdnu pro duševní zdraví" v Ostravě. I šek na 5000 dolarů od Světové psychiatrické organizace byl sponzorován touto firmou.
Na závěr se sluší poděkovat všem členům sdružení, kteří aktivně přispěli k jeho úspěšné práci. Díky těmto lidem má MENS SANA budoucnost!
V Ostravě 18. 1. 1999 za Občanské sdružení MENS SANA, Ing. Alexej Beránek, předseda