VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MENS SANA ZA ROK 1997
1. Úvod
 • název organizace: Občanské sdružení MENS SANA
 • IČO: 65469003
 • sídlo:
  Dům duševního zdraví
  Skautská 1081
  708 00 Ostrava-Poruba
 • statutární zástupce: Ing. Alexej Beránek, předseda představenstva
 • typ organizace: občanské sdružení
 • tel.: 069-691 20 09
 • fax: 069-691 12 83
 • E-mail: info@ddz.cz
 • bankovní spojení: ČS, a.s., Dvorní 760, 708 00 Ostrava-Poruba
 • č. ú.: 2763751 - 768/0800
 • statutární zástupce: ing. Alexej Beránek, předseda představenstva
 • členové představenstva: Jana Výtisková, MUDr. Miroslav Krabec, Jana Kostruhová
Občanské sdružení MENS SANA (zdravá mysl) vzniklo na podporu a rozvoj psychoterapie, ergoterapie a sociální práce zaměřené na problematiku péče o duševní zdraví, budování komunitní péče v Ostravě a vzdělávání v těchto oborech. Bylo založeno skupinou terapeutů z denního sanatoria s psychoterapeutickou péčí Dům duševního zdraví na podzim roku 1996. Hlavní důvody pro vznik byly: nedostatek odborných a finančních zdrojů a absence koncepce v oblasti péče o duševní zdraví v našem regionu. Přestože se o této problematice v Ostravě hovoří již více let, prozatím kompetentní orgány města Ostravy nepodnikly rozhodující kroky na vyřešení nepříznivého stavu (psychiatrická lůžka, chráněné dílny, komunitní péče obecně atd.). V tomto směru chce Občanské sdružení MENS SANA sehrát významnou roli při tvorbě projektů, které by mohly znamenat obrat k lepšímu. Zároveň nabízí svou pomoc při jejich vypracování. Podmínkou je zájem samosprávy.
Sdružení bylo zaregistrováno na MV ČR 16. 9. 1996. 14. 10. 1996 se konala první a ustavující valná hromada, kde byly schváleny stanovy, zvoleno představenstvo a stanoveny základní úkoly pro následující období. Na schůzi představenstva v lednu 1997 bylo dohodnuto, že výroční zpráva za rok 1996 nebude napsána, neboť se jednalo pouze o krátké období, kdy se začalo pracovat pouze na přípravě prvního projektu. Proto tato první výroční zpráva Občanského sdružení MENS SANA zahrnuje až období roku 1997.
MENS SANA má zájem o lidi, kteří prokáží, že mohou být přínosem pro její činnost. Práce jednotlivých členů je dobrovolná. Pracovní úvazky vznikly pouze s realizací projektů, kde byly pro tyto účely vyčleněny finanční prostředky.
2. Charakteristika činností za rok 1997
Činnosti prováděné v tomto období lze rozdělit do několika okruhů:
 • činnosti spojené s realizací projektů
 • získávání finančních prostředkůtvorbou projektů
 • podpora vzdělávání psychoterapeutů
 • zvyšování kvalifikace ergoterapeutů
 • propagační činnost
 • přednášky
 • aktivity spojené s hledáním vhodného pracovního uplatnění a vhodného bydlení
2.1 Činnosti spojené s realizací projektu financovaného z programu Phare Evropské Unie z fondu SWIF "Sociální služby zaměřené na rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě"
Tento projekt jsme zahájili 1. 1. 1997 a ukončen bude 31. 3. 1998. Chceme na něj navázat projektem "Otevřený dům a rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě", o kterém se zmíníme v článku 2.2 bod 3.
Obsahem projektu jsou sociální služby navazující na resocializační aktivity v rámci denního centra pro duševně nemocné v Domě duševního zdraví. Od 1. 1. 1998 jsou i tyto resocializační aktivity provozovány sdružením.
Cílovou skupinou jsou duševně nemocní, jejich rodinní příslušníci, pracovníci v oblasti sociálních služeb a občané, kteří se zajímají o problematiku duševního zdraví.
Výše poskytnuté dotace je 410 241,- Kč.
Konkrétní aktivity:
 • Poradenské a informační centrum
  V rámci centra poskytujeme sociálněprávní konzultace, telefonický kontakt s příslušnou institucí, sepsání podání na soud, pomoc při vyplňování formulářů.
  O tuto službu je velký zájem, do dnešního dne jí vyhledalo asi 120 klientů, z nichž převážnou část tvořili klienti se závažnou duševní poruchou.
  S vybranými klienty, hlavně těmi, kteří opakovaně a závažně selhávají v různých sociálních situacích, je sestaven individuální rehabilitační plán. Klienta více zapojujeme do řešení jeho sociální problematiky, což je časově náročné, ale z dlouhodobého hlediska výhodnější. Klient je podporován ve větší samostatnosti a povzbuzován, aby si začal věřit, že může své problémy řešit sám.
 • Návštěvní služba a sociální servis
  Návštěvní služba je poskytována na základě domluvy především u klientů, kteří nemohou počítat s pomocí rodiny a známých, a dále u těch, kteří selhávají při samostatném bydlení nebo mají problémy v souvislosti s nevyhovujícím bydlením, konflikty v místě bydliště a pod. Jedná se o pomoc přímo v domácnosti klienta.
  Sociální servis - např. doprovod do příslušné instituce se současným nácvikem vhodného jednání na úřadech.
 • Edukace sociálních pracovníků a školení studentů v problematice duševního zdraví
  V rámci projektu se uskutečnily dvě přednášky o komunitní péči a Bálintovský seminář pro sociální pracovnice ze sociálních odborů městských obvodů Ostravy.
  Ve spolupráci s ostravskou pobočkou České společnosti pro duševní zdraví jsme v říjnu 1997 zorganizovali setkání věnované problematice komunitní péče o duševně nemocné. Hlavním přednášejícím byl pan MUDr. J. Pfeiffer z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci institucí státní správy - Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce Ostrava, sociálních odborů městských obvodů Ostravy, lékaři, rodinní příslušníci duševně nemocných a zástupci ČSDZ. Byl dohodnut určitý rámec spolupráce mezi jednotlivými institucemi a další setkání.
  Čtyři studenti Vyšší školy sociálněprávní absolvovali týdenní praxi a čtyři studenti individuální praxi jedenkrát týdně. Dále tři třídy zmíněné školy absolvovaly jednodenní stáž.
 • Zapojení studentů Vyšší školy sociálněprávní do rehabilitace duševně nemocných
  V listopadu 1997 byl dohodnut podrobněji rámec spolupráce mezi sdružením a školou. Sedm studentek se přihlásilo na praxi s tím, že jsou ochotny pomáhat při rehabilitaci duševně nemocných. Jednalo by se především o návštěvní službu, doprovod a sestavení rehabilitačního plánu. V rámci této činnosti se uskutečnila přednáška o komunikaci. Studentky se zapojily do neformálních setkání klientů. Od února 1998 bude každá jedenkrát týdně docházet ke klientu a sestaví s ním rehabilitační plán, který mu později pomohou plnit. Svou práci vyhodnotí hodnotí společně se sociální pracovnicí, klientem, příp. lékařem.
 • spolupráce s dalšími organizacemi V srpnu 1997 se sešli rodiče duševně nemocných, kteří se zúčastnili edukačního programu o schizofrenii. Dohodli se na založení Klubu rodičů a přátel duševně nemocných. Naše sdružení jim pomáhalo při získávání nových členů a při navazování kontaktů s různými institucemi. První oficiální setkáni se uskutečnilo dne 4. 12. 1997. Ustavující valná hromada se teprve uskuteční.
2.2 Získávání finančních prostředků
V průběhu roku 1997 naše sdružení sepsalo tři projekty, adresované na různé instituce s žádostí o dotaci.
 • Projekt "Etika zdravotní péče o duševně nemocné, práva duševně nemocných a prevence civilizačních chorob." adresovaný na OPEN SOCIETY FUND PRAHA.
  Cílem projektu mělo být seznámení nemocných, rodinných příslušníků a pracovníků státní správy s problematikou práv duševně nemocných. Dále seznámení lékařů s etikou zdravotní péče o duševně nemocné. Toto jsou oblasti, kde v současné době pociťujeme velké nedostatky.
  Projekt nebyl schválen. Máme příslib, že pokud budeme žádat o dotaci i pro rok 1998, můžeme se podrobně informovat o požadavcích na projekt formou konzultace.
  Žádali jsme dotaci ve výši 230 000,- Kč.
 • Projekt "Nové trendy v oboru psychiatrie" adresovaný Ministerstvu zdravotnictví ČR se žádostí o dotaci ze státního rozpočtu.
  Cílem projektu mělo být seznámení odborné veřejnosti se současnou nevyhovující situací v oboru psychiatrie, s možnostmi a výhodami komunitní péče o duševně nemocné. Projekt se zaměřoval především na pokus o změnu pohledu na duševně nemocné, jejich léčbu a zabránění stigmatizace.
  Celkový rozpočet projektu činil 52 400,- Kč a žádali jsme dotaci ve výši 37 000,- Kč.
  Výsledek schvalovacího řízení bude znám až v březnu 1998.
 • Projekt "Otevřený dům a rozvoj komunitní péče v Ostravě pro duševně nemocné".
  Tento projekt převzalo sdružení od Domu duševního zdraví. Projekt je realizován od roku 1994. V původní podobě představoval jen malou síť komunitní péče o duševně nemocné. Předpokládá rozšíření služeb, které by komplexněji pokryly potřeby duševně nemocných. Tímto projektem zároveň navazujeme na projekt s podporou Phare EU "Sociální služby zaměřené na rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě", zmíněný v bodě 2. 1.
  V současné době máme jen příslib, že bude žádosti o dotaci částečně vyhověno.
V průběhu roku 1997 jsme zaslali asi 40 osobních dopisů se žádostí o sponzoring různým podnikatelským subjektům na území Ostravy, ale ani na jeden dopis jsme neobdrželi odpověď.
2.3 Podpora vzdělávání psychoterapeutů
V roce 1997 jsme uhradili toto vzdělávání terapeutů:
 • Výcvik v kognitivně behaviorální terapii: MUDr. M. Krabec
 • Výcvik v logoterapii a existenciální analýze: MUDr. M. Krabec
 • Výcvik v integrované psychoterapii: MUDr. M. Sochorková
 • Výcvik v dynamické skupinové psychoterapii SUR: MUDr. P. Stroupková
 • Víkendové semináře - autogenní trénink apod.: L. Stiksová
 • Psychoterapeutický výcvik SZP: J. Výtisková
2.4 Zvyšování kvalifikace ergoterapeutů
Ve snaze zlepšit a zpestřit nabídku služeb, dovedností a v souvislosti s tvorbou nových programů pro duševně nemocné je žádoucí zařadit pracovníky do různých kursů, stáží a školení na jiných pracovištích v ČR.
Dvě členky našeho sdružení se v roce 1997 zúčastnily kursu pletení proutěných košíků. Tuto novou techniku se pokusíme v roce 1998 uvést do praxe v práci s klienty.
2.5 Propagační činnost
Týkala se především propagace projektu "Sociální služby zaměřené na rozvoj komunitní péče o duševně nemocné v Ostravě." Měla podobu novinových článků v denním tisku, které měly objasnit široké veřejnosti problematiku komunitní péče o duševně nemocné - její význam a důležitost. Rovněž již dříve zmíněnou přednášku MUDr. J. Pfeiffera věnovanou téže problematice spojenou s následnou diskusí, kterou společně organizovala ostravská pobočka České společnosti pro duševní zdraví a Občanské sdružení MENS SANA, můžeme považovat za úspěšnou propagační akci, neboť se jí účastnili zástupci samosprávy, odborníků, rodiče a samotní klienti.
2.6 Přednášky
V červnu 1997 měly členky sdružení MUDr. A. Beránková a J. Výtisková přednášky na Celostátní konferenci o komplexní terapii psychóz, konané v Psychiatrické léčebně v Opavě. Přednášky byly věnovány tématům: význam ergoterapie a sociálních služeb u lidí s duševním onemocněním.
V září 1997 se tři členové sdružení zúčastnili II. mezinárodní konference o reintegraci psychosociálně postižených do společnosti, konané v Michalovcích - SR. MUDr. A.Beránková přednesla přednášku o možnostech komplexní léčby v Domě duševního zdraví.
2.7 Aktivity spojené s hledáním vhodného pracovního uplatnění a vhodného bydlení
Od ledna do června 1997 jsme usilovali o zřízení čtyř společensky účelných pracovních míst, které by byly obsazeny lidmi s psychickými potížemi, kteří mají plný invalidní důchod. Úřad práce v Ostravě sice byl později po mnoha jednáních nakloněn této myšlence, k realizaci však nedošlo. Přišel "balíček ekonomických opatření" a nebylo potřebné množství financí.
I přes tyto zkušenosti chceme do budoucna usilovat o zřízení chráněných míst speciálně pro duševně nemocné.na území města Ostravy.
Již delší dobu prosazujeme řešení bytové problematiky lidí s duševním onemocněním. Chceme podpořit vybudování chráněného bydlení komunitního typu pro klienty se závažnějším postižením, kteří by potřebovali denní pomoc další osoby. V praxi by tento typ bydlení představoval společný byt pro více klientů.
Jana Výtisková se účastní seminářů pořádaných Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze. Tyto semináře vedou holandští lektoři a obsahem seminářů je podrobné seznámení s možnostmi řešení bytové problematiky duševně nemocných ve světě i u nás.
3. Výhled na rok 1998
Za nejdůležitější úkol na rok 1998 považujeme zahájení prací na vytvoření koncepce péče o duševní zdraví na úrovni města, která by zahrnovala rovněž péči komunitní. Bez aktivní účastí kompetentních orgánů města a jednotlivých obvodů však tento úkol nelze realizovat. Podpoříme vznik koordinačního centra, složeného ze všech zainteresovaných složek, které postupně rozpracuje jednotlivé úkoly a stanoví kroky k dosažení vytčeného cíle. Zdá se, že bez pomoci veřejností a především tlaku sdělovacích prostředků, není tento záměr realizovatelný.
Nadále budeme podporovat rozvoj psychoterapie a propagovat tuto léčebnou metodu mezi zdravotníky i širokou veřejností. V oblasti ergoterapie chceme nadále upozorňovat na nutnost pracovní rehabilitace duševně nemocných a iniciovat vznik chráněných pracovišť, která dosud v Ostravě nejsou.
V problematice sociální práce bychom rádi uplatnili naše zkušenosti s chráněným bydlením, které je nutno rozšířit o další formy.
4. Finanční zpráva o hospodaření za rok 1997
Počáteční a konečný stav příjmů a výdajů:
 • Počáteční stav financí k 1. 1. 1997: 22 351 Kč
 • Celkový příjem za rok 1997: 460 286 Kč
 • Celkové výdaje za rok 1997: 348 406 Kč
 • Konečný stav financí k 31. 12. 1997: 134 231 Kč
Z toho jednotlivé položky příjmů:
 • SWIF PHARE: 410 241 Kč
 • Sponzorský dar od DDZ: 22 000 Kč
 • Ostatní příspěvky (převážně od klientů): 28 045 Kč
Z toho položky výdajů:
 • pronájem: 36 000 Kč
 • energie: 54 000 Kč
 • telefon: 9 000 Kč
 • vedení účetnictví: 33 000 Kč
 • cestovní výdaje a vzdělávání: 28 243 Kč
 • OON: 18 800 Kč
 • mzdy včetně odvodů: 153 537 Kč
 • ostatní drobná režie: 15 826 Kč
Z přehledu vyplývá, že největším příjmem byl příspěvek z fondu SWIF, který naše občanské sdružení získalo v souvislosti s projektem "Sociální služby zaměřené na rozvoj komunitní péče o duševně nemocné". Dále pak to byly příspěvky od různých dárců a sponzorský dar od Domu duševního zdraví.
Největší nákladovou položku představují mzdy. Průměrná velikost úvazku se pohybovala od 1. 5. 1997 ve výši 1,5.
Otázky financování občanského sdružení jsou otázky základní, protože bez finančních zdrojů nemůže provozovat svou činnost. Proto získávání peněz z různých zdrojů patří mezi základní úkoly všech členů sdružení.
5. Závěr
Tuto výroční zprávu schválila 3. valná hromada dne 9. 2. 1998, která se konala v sídle sdružení. Při této příležitosti děkujeme za podporu a zájem sociálním odborům Magistrátu města Ostravy a městských obvodů Ostrava - Jih a Ostrava - Poruba, který o činnost MENS SANA v roce 1997 projevily. Zároveň musíme poděkovat paní redaktorce V. Krzyžánkové z deníku Svoboda, který uveřejnil naše články o komunitní péči.
Jsme vděční za každé vstřícné gesto a zájem ze strany státní správy a samosprávy, potencionálních sponzorů, sdělovacích prostředků, odborníků, klientů a dalších zájemců, které podpoří činnost MENS SANA. Věříme, že v Ostravě se najde dost schopných a obětavých lidí, kteří nebudou váhat pomoci zlepšit situaci duševně nemocných lidí.
V Ostravě 10. 2. 1998 za Občanské sdružení MENS SANA, Ing. Alexej Beránek, předseda