Sociální rehabilitace § 70 dle zákona č. 108/2006 Sb.

Ambulantní část služby sociální rehabilitace je poskytována v místě dvou pracovišť MENS SANA, z.ú. v Ostravě. Kapacitně prostory odpovídají množství uživatelů, kterým je služba sociální rehabilitace poskytována.

Název a adresa pracoviště:

MENS SANA, z.ú.
Centrum psychosociální pomoci
Ukrajinská 1533/13
Ostrava-Poruba

Motivační a vzdělávací aktivity

MENS SANA, z.ú.
Skautská 1045
708 00 Ostrava-Poruba

Centrum trénování paměti
Bulharská 1561/7
708 00 Ostrava – Poruba

Komunitním centru – VŠICHNI SPOLU
Karla Pokorného 447/52a
708 00 Ostrava Pustkovec

Provoz pracovišť:

pracoviště Ukrajinská:

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 18:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

pracoviště Skautská – Kreativní dílna:

 • Pondělí: 8:00 – 15:00
 • Úterý: 8:00 – 13:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 15:00
 • Pátek: 8:00 – 15:00

pracoviště Skautská – sociální pracovnice

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

Provozní doba pracoviště Bulharská

 • Pondělí: 8:00 – 16:00
 • Úterý: 8:00 – 16:00
 • Středa: 8:00 – 16:00
 • Čtvrtek: 8:00 – 16:00
 • Pátek: 8:00 – 14:00

Provozní doba Komunitního centra – VŠICHNI SPOLU

 • Středa : 9 – 12 hodin
 • Čtvrtek : 9 – 12 hodin
 • Pátek : 9 – 12 hodin

Provozní dobu kreativní dílny může MENS SANA, z.ú. změnit dle potřeb služby a personálního zajištění. Aktuální změny jsou vyvěšeny na webu www.menssana.cz nebo v programu MENS SANA, z.ú. na aktuální kalendářní měsíc a na nástěnkách všech pracovišť.

Terénní část služby sociální rehabilitace je poskytována v Ostravě a okolí Ostravy (v okruhu cca do 30 km) mimo výše uvedená pracoviště.

Poslání služby:

Posláním služby sociální rehabilitace je podpora vedoucí ke zvládání běžného života lidí s duševním onemocněním, kteří se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Nepříznivá sociální situace je chápána jako nedostatek schopností a dovedností řešit a zvládat některé z těchto oblastí:

 • bydlení/domácnost (např. chod domácnosti, úklid, podpora při nakupování, obsluha spotřebičů)
 • práce (např. podpora při získávání schopností a dovedností k zařazení do pracovního procesu)
 • finance (např. plán hospodaření s penězi, úhrada bydlení, možnosti spoření)
 • učení, studium, vzdělávání (např. podpora při studiu)
 • volný čas (např. hledání možností trávení volného času, vyplnění dne)
 • zdraví (např. náhled na své onemocnění, možnosti odborné péče)
 • péče o sebe (např. hygienické návyky, péče o oděvy, stravovací návyky)
 • smysl a význam (např. ukotvení v životě)
 • sociální vztahy (např. podpora při vytvoření a udržení kontaktů)
 • životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností (např. podpora při zvládání konfliktních situací a předcházení případným nedorozuměním)
 • plánování a schopnost držet se svého plánu (např. podpora při tvoření struktury dne)

Cílová skupina:

 Lidé se zkušeností s duševním onemocněním především z oblasti psychóz, neuróz a poruch osobnosti žijící v Ostravě a blízkém okolí, kteří se v důsledku svého onemocnění obtížněji začleňují do každodenního života.

Službu neposkytujeme osobám

 • mladším 18-ti let (výjimečně službu poskytujeme osobám mladším 18 let a to po domluvě a za spolupráce s ošetřujícím psychiatrem a rodinným příslušníkem zastupujícím nezletilou osobu)
 • závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
 • s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, těžké tělesné, střední a těžké mentální postižení)
 • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou)

Poznámka: Centrum psychosociální pomoci, Ukrajinská 1533/13, Ostrava – Poruba není bezbariérové. Pracoviště na ulici Bulharská ´1561 je bezbariérové. Kreativní dílna na pracovišti Skautská 1045, Ostrava – Poruba je bezbariérová, ale kanceláře sociálních pracovnic v 1. patře bezbariérové nejsou.

Věková kategorie uživatelů:

 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65-80 let)

Sociální službu sociální rehabilitace MENS SANA, z.ú. poskytujeme v ambulantní a terénní formě. Terénní formu zajišťují pracovníci prostřednictvím doprovodů uživatelů k lékaři, na úřady, prostřednictvím návštěv u uživatelů doma nebo prostřednictvím návštěv v psychiatrických léčebnách či nemocnicích. Pracovníci sociální rehabilitace jsou schopni dojíždět za uživateli na území města Ostravy, maximálně do 30 km od sídla organizace.

Cíle poskytované služby:

1)    Stabilizace psychického stavu – hledáme společně cestu, jak žít s nemocí běžným způsobem života pomocí cílené sociální práce. Formou podpůrných hovorů pomáháme v obtížných životních situacích.

2)   Udržení stávajících a vytvoření nových sociálních kontaktů – vytváříme prostor a příležitost pro udržení stávajících kontaktů a navázání nových v rámci organizace tak i zejména mimo ni.

3)    Upevnění a rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro běžný život – podporujeme v činnostech, které jsou potřebné pro zvládání samostatného života formou nácviků, doprovodů, a vzdělávacích a aktivizačních činností.

4)   Podpora rozvoje pracovního potenciálu – podporujeme při získávání schopností a dovedností potřebných k zařazení do vzdělávacího nebo pracovního procesu a setrvání v něm.

Zásady služby:

 • respektování práv uživatele – všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. respektují práva uživatelů. Každý uživatel má práva a povinnosti, se kterými je seznámen při uzavírání smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace. Při uzavírání smlouvy se uživatel zavazuje dodržovat povinnosti plynoucí ze smlouvy.
 • respektování svobody volby uživatele – pracovníci při práci s uživatelem vždy respektují svobodnou volbu uživatelů při konkrétních krocích v řešení jeho jejich nepříznivé situace.
 • respektování soukromí uživatele – zařízení se snaží vytvářet podmínky pro to, aby nebylo narušeno uživatelovo soukromí a to jak v prostorách organizace nebo při poskytování služby v terénu. Prostory MENS SANA, z.ú. jsou vybaveny 2 hovornami, kde mohou uživatelé v nerušeném prostředí řešit s pracovníkem svou nepříznivou situaci. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o ochraně osobních dat uživatelů.
 • zachování důstojnosti uživatele – pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživatelem tak, aby se necítil stigmatizován. Pokud si uživatel přeje, oslovujeme jej křestním jménem a vykáme mu. Rovněž uživatel nás může oslovovat křestním jménem a vykat nám.
 • rovnocenný přístup k uživateli – pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživatelem na bázi partnerského vztahu.
 • individuální přístup ke každému uživateli – pracovník vytváří pro uživatele tzv. “službu šitou na míru” podle potřeb jednotlivého uživatele.
 • bezplatnost poskytované sociální služby – služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Pravidla ochrany uživatelů služby před předsudky:

 1. Všichni pracovníci MENS SANA, z.ú. jednají s uživateli podle zásad služby sociální rehabilitace. MENS SANA, z.ú. se snaží předcházet stigmatizaci a pomáhat posílit pozitivní přístup veřejnosti k lidem s duševním onemocněním.
 2. Uživatele, kterého doprovází pracovník na úřad, k lékaři a podobně, nenazýváme uživatelem našeho zařízení. Pokud se stane situace, kdy je třeba představit uživatele, představíme jej jménem, popřípadě můžeme sdělit, že dotyčná osoba „je tady s námi“ nebo pracovníka může představit sám uživatel a sdělit, že „jsme tam s ním.“ Pokud by nastala situace slovního napadení či urážení uživatele v terénu, nevysvětlujeme, že se jedná o uživatele naší organizace. V případě ohlašování pracovníka MENS SANA, z.ú. do telefonu u domovních dveří uživatele se pracovník neohlašuje svou pozicí v organizaci, ale pouze jménem.

Příklad dobré praxe:

 • Pracovníci MENS SANA, z.ú. pořádají po dohodě s psychiatrickou nemocnicí v Opavě informativní komunity

 • Pravidelná autorská čtení literárních prací uživatelů a společenské akce, které jsou volně přístupné veřejnosti, napomáhají ke snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním.
 • Do povědomí veřejnosti přispíváme osvětovou činností také díky tematickým pořadům o duševních nemocech a osobách s duševním onemocněním v médiích (např. Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT, Rádio Čas, Český rozhlas Ostrava), pomocí celostátních kampaní Týdny pro duševní zdraví a Duben, měsíc bláznovství.
 • Uživatelům naší organizace pomáháme v seberealizaci a v začlenění mezi zdravou populaci např. výstavami jejich obrazů v galeriích, koncerty a divadelními vystoupeními v rámci vernisáží a autorských čtení. Na chodbách a stěnách kanceláří v organizaci visí obrazy uživatelů s duševním onemocněním.

Podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů

 1. Při práci s uživatelem na naplňování účelu plynoucího ze smlouvy a cílů obsažených v individuálním plánu uživatele, pracovník spolupracuje s uživatelem v souladu s rozhodnutím uživatele.
 2. Pokud se uživatel rozhodne ukončit službu, pracovníci organizace respektují svobodnou vůli uživatele.
 3. Jestliže zájemce nespadá do cílové skupiny MENS SANA, z.ú., pracovník zájemci předá informace o jiných zařízeních poskytujících sociální služby vhodné pro zájemce o službu. Zájemce se sám svobodně rozhoduje, zda využije kontaktů poskytnutých pracovníkem MENS SANA, z.ú.
 4. Uživatelé, kteří využívají aktivity MENS SANA, z.ú., jsou informováni o časech, kdy tyto aktivity probíhají. Pokud má daná aktivita vnitřní pravidla pro docházku na zvolenou činnost, je uživatel o těchto pravidlech informován a svobodně se rozhoduje o svém docházení na tuto aktivitu. Pokud se uživatel aktivity nemůže účastnit, dopředu se omluví (ústně, telefonicky, mailem).

Soubory ke stažení: ZDE