NAŠE PROJEKTY V ROCE 2018:

Projekty realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy a prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost.

 1. Sociální služby sociální rehabilitace, registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení, registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2, CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758.
  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 1. BOURÁNÍ BARIÉR

Od 1.9. 2018 do 29.2.2020 realizujeme projekt s názvem Bourání bariér, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009064. Jde o projekt v rámci Evropského sociálního fondu, programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je vybrat 13 uchazečů se zkušeností s duševním onemocněním, kterým projekt pomůže vrátit se do pracovního procesu. V první fázi projdou za tímto účelem motivačními kurzy, dále rekvalifikačním kurzem, který se bude odvíjet od jejich vstupních zkušeností, pracovních možností a zájmů, nakonec budou v daném oboru zaměstnáni v chráněném pracovním prostředí. Rekvalifikační kurz bude s jednotlivými školícími zařízeními domluven individuálně s ohledem na cílovou skupinu. Motivační kurzy proběhnou v září, od října do února bude CS docházet na vybrané rekvalifikační kurzy, a to 1 osoba na kurz Adobe Indesign a Adobe Illustrator, pro další osobu kurzy zaměřené na MS Word, MS Excel a MS Power point, 2 osoby budou navštěvovat kurz Šička interiérového vybavení, 3 osoby kurz Dělník výroby drobných dřevěných výrobků, 1 osoba kurz Úklidový pracovník a 5 osob Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví. Po ukončení rekvalifikací bude CS v průběhu ledna až března zaměstnána po dobu 12 měsíců na pozice peer konzultant (5 osob v MENS SANA, z.ú.), organizačně-technický pracovník (1 os. v Knihovně města Ostrava), administrativní pracovník a správce webu (1 os. v BOTUMY s.r.o.), provozní pracovník na dřevařské dílně (4 os. v BOTUMY s.r.o.), šička (2 os. v BOTUMY s.r.o.). Po celou dobu projektu je osobám k dispozici psycholog, pracovní konzultant a kouč. Realizační tým má za úkol podpořit osoby v jednotlivých fázích projektu, pracovat průběžně s jejich motivací, předcházet zhoršení jejich zdravotního stavu a řešit vyvstalé problémy. Cílem je rovněž posílit jejich orientaci v dalším profesním seberozvoji a zlepšit jejich budoucí šance na pracovní uplatnění.

 1. Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.

Od 1. 09. 2016 do 31. 08. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944.

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

 1. Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653. Úkolem
MENS SANA, z.ú. je komplexně zajistit podporu osob s duševním onemocněním prostřednictvím
peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

1.1. Sociální rehabilitace – Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 21 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost a to zejména při těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně. Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a to za podpory zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové skupiny. Uživatelé mohou v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Kapacita služby je 100 lidí s duševním onemocněním. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

1.2. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení. V roce 2018 máme pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových bytů. Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava- Poruba, kde jsme získali pro tyto účely od Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba jedenáct bytů (dva 1+1, osm 2+1, jeden 3+1), z nichž jeden byt, třípokojový, slouží pro lidi v krizové situaci. V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova
v domě s pečovatelskou službou. V katastru Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva, jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

 1. Ostrov naděje

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již patnáct let. Projekt je zaměřen na poskytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené vzdělávací a volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je také „levnější“ variantou socioterapeutické dílny, kdy zcela splňuje účel smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V rámci preventivních programů v průběhu roku uskutečňujeme řadu kreativních i socioterapeutických workshopů pro děti a mládež se zaměřením na tvůrčí využití recyklovaných materiálů a sociální práci. Společenské programy jsou určeny lidem z řad široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.

Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Statutárního města Ostravy a také z finančních zdrojů organizace.

 1. Centrum trénování paměti – kognitivní rehabilitace

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011 je kognitivní rehabilitace lidí s traumatickým poškozením mozku a schizofrenií (dále KR) je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají lidé s  neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od 4. září 2015 v samostatném bezbariérovém Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, nadačního fondu Plzeňský Prazdroj, Hyundai, nadačního fondu TESCO, Globus ČR, k.s., Nadace ČEZ a Nadace Umění pro zdraví.

 1. Prolomení ticha

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér) je prostřednictvím mediální kampaně a realizací pozitivních destigmatizačních akcí pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním (dále DO) a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti k těmto lidem. Děje se tak prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných portálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, facebooku, vysílání Českého rozhlasu, České televize, besed, workshopů a festivalu Crezy Festu. Na projektu spolupracují také organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavním sloganem letošní kampaně je text: „MLUVME O TOM“. Tímto sloganem budeme prostřednictvím sociálních sítí podporovat texty a fotografie související s odstraňováním stigmatizujících postojů vůči lidem s DO.  Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění V. ročníku festivalu CRAZY FESTU na zámku v Porubě. CRAZY FEST se uskuteční ve dnech 5. a 7. září 2018. Na festivalu vystoupí podobně, jako tomu bylo v předešlých ročnících řada vynikajících hudebníků. Mezi pozvanými kapelami a hudebníky jsou: Iva Bittová, Tomáš Kočko&orchestr, VLTAVA, Kofe-in, Mamalör, Karpatská drůbež, Hashberry, Clarinet Factory, Jana Šteflíčková a naše hudební kapela TŘESK.  V rámci festivalu uskutečníme světelnou show (ateliér Dowis) a již tradičně výstavu maleb lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Akci, která je ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých čtyřech letech vysokou návštěvnost, považujeme za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba.

 1. Zaměstnávání lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním prostřednictvím
  “veřejně prospěšné práce”

Tento projekt realizujme ve spolupráci s Úřadem práce od 2. 9. 2013. Smyslem projektu je především zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří poskytují terénní a aktivizační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory. Našim terénním asistentům, aktivizačním a provozním pracovníkům poskytujeme podporu a potřebné vzdělání pro výkon tohoto povolání. V rámci veřejně prospěšné práce jsme v roce 2018 zaměstnali 14 lidí s duševním onemocněním. Díky podpoře úřadu práce tomuto typu zaměstnávání jsme mohli i v roce 2018 udržet dlouhodobý projekt podpory terénní práce sociálních asistentů lidem s duševním onemocněním.

 1. Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitaci (dále PR) naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku 2006. K následné, návazné spolupráci jsme byli vyzváni ÚP v roce 2011, a od této doby aktivně s ÚP spolupracujeme. V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2018 naším zařízením celkem 10 uživatelů. Z toho 6 osob absolvovalo za rok 2018 poradensko-motivační program a 4 osoby pouze přípravu k práci. Každá z forem pracovní rehabilitace je úřadem práce podporována po dobu 6 měsíců. Pracovní rehabilitace byla realizována v dřevařské dílně, kde se klienti připravovali na pracovní činnosti pomocný stavení dělník, malíř a natěrač a stolařské a dřevařské práce, v šicí dílně se zaměřením na pracovní činnost šička – ruční šití a rukodělné práce a na zahradě. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme poradensko-motivační programy, potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci v chráněných dílnách.

 1. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Hlavním cílem projektu je udržení pracovních aktivit lidem s duševním onemocněním a kognitivním deficitem v regionu Ostrava, udržení chráněného pracovního místa, podpora osob s DO formou veřejně prospěšné práce (dále VPP) a podpora lidí s DO pracujících v MENS SANA, v  chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce. Osoby s DO pobírající ID 3. stupně zaměstnáváme také formou dohod o provedení práce (v roce 2018 celkem 18 osob s DO, v roce 2017 jsme zaměstnali na DPP 15 osob s DO). Jedná se o podporu pracovních pozic: peer konzultantů, sociálních asistentů, aktivizačních a motivačních pracovníků, lektorů, provozních pracovníků a pomocných pracovníků, zejména šiček. Projekt vytváří také podporu lidem  se statusem OZP popř. OZZ  pracujících v MENS SANA jako stálí zaměstnanci. Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností zahrnuje motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu na trh práce, k posilování denního řádu, uspořádání životní náplně, rozšiřování kompetencí a smysluplného učení, prevence stagnace osobnosti, prevence pasivity a rezignace s cílem pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. Peer konzultantům, sociálním asistentům a aktivizačním a motivačním pracovníkům poskytujeme podporu formou intervizí, supervizí a koučovacích setkání. V roce 2017 jsme poskytovali podporu při pracovních činnostech celkem 93 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním deficitem (z toho 49 uživatelů jsme podporovali v rámci sociálních služeb), v letošním roce 2018 bude toto číslo ještě vyšší. Projekt realizujeme s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, Úřadu práce a Ministerstva zdravotnictví.

 1. Sociální podnikání

Od roku 2001 se MENS SANA  snaží o sociální podnikání. Výráběli jsme a prodávali dřevěné hračky, textilní, keramické a rukodělné výrobky, provozovali bar, prádelnu s mandlovnou, prodávali bylinky. V současné době výrobky z našich dílen (rukodělné, textilní, keramické, dřevařské) prodáváme na různých prodejních akcích. Snažíme se získat zakázky od různých ostravských firem. V roce 2014 jsme získali samostatné prostory, ve kterých vznikla dřevařská a rukodělná dílna. Ve druhé polovině roku 2017 se nám podařilo založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl. Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat další zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na provoz dílen a na odměny lidem se znevýhodněním zapojených do sociálního podnikání. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Zapsala: Jaroslava Saidlová, ředitelka

NAŠE PROJEKTY V ROCE 2017:

Projekty realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost.

1. Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.

Od 1. 09. 2016 do 31. 08. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944.

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

2. Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“,

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653. Úkolem MENS SANA, z.ú. je komplexně zajistit podporu osob s duševním onemocněním prostřednictvím
peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

3. Sociální služby sociální rehabilitace, registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení, registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2, CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

3.1. Sociální rehabilitace – Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 20 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost a to zejména při těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně. Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a to za podpory zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové skupiny. Uživatelé mohou také v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Kapacita služby je 100 lidí s duševním onemocněním. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

3.2. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytechbydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení. V roce 2017 máme pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových bytů. Nácvikové bydlení probíháv katastru Ostrava- Poruba, kdejsme získali pro tyto účely od Úřadu městského obvoduOstrava-Porubajedenáct bytů (dva 1+1, sedm 2+1, jeden 3+1), z nichž jeden byt, třípokojový, slouží pro lidi v krizové situaci.V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvoduOstrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova
v domě s pečovatelskou službou. V katastru Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva,jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

4. Ostrov naděje

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již patnáct let. Projekt je zaměřen naposkytování volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je také „levnější“ variantou socioterapeutické dílny, která pro cílovou skupinu lidé s duševním onemocněním nebyla v Ostravě zřízena, splňuje účel smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V rámci preventivních programů v průběhu roku uskutečňujeme řadu kreativních workshopů pro děti a mládež se zaměřením na tvůrčí využití recyklovaných materiálů. Společenské programy jsou určeny lidem z řad široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.

Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Statutárního města Ostravy a také z finančních zdrojů organizace.

5. Centrum trénování paměti – kognitivní rehabilitace

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011 je kognitivní rehabilitace lidí s traumatickým poraněním mozku a schizofrenií (dále KR) je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají lidé s  neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od září 2015 v samostatném bezbariérovém Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jihu a nadačního fondu Plzeňský Prazdroj.

6. Prolomení ticha

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér) je prostřednictvím mediální kampaně a realizací pozitivních destigmatizačních akcí pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti k těmto lidem. Děje se tak prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných portálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, facebooku, vysílání Českého rozhlasu, České televize, besed, workshopů a festivalu Crezy Festu. Na projektu spolupracují také organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavním sloganem letošní kampaně je text: „STOP PŘEDSUDKŮM!“. Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění IV. ročníku festivalu CRAZY FESTU na zámku v Porubě. CRAZY FEST se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2017. Na festivalu vystoupí podobně, jako tomu bylo v předešlých ročnících řada vynikajících hudebníků. V rámci festivalu uskutečníme také výstavu maleb lidí s duševním onemocněním. Akci, která je ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých třech letech vysokou návštěvnost, považujeme za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

7. Terénní sociální asistence prostřednictvím “veřejně prospěšné práce”

Tento projekt realizujme ve spolupráci s Úřadem práce od 2. 9. 2013. Smyslem projektu je především zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří poskytují terénní a aktivizační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory. Našim terénním asistentům a aktivizačním pracovníkům poskytujeme podporu a potřebné vzdělání pro výkon tohoto povolání. V roce 2017 jsme zaměstnali v rámci veřejně prospěšné práce sedm lidí se zkušeností s duševním onemocněním na pozici terénních sociálních asistentů a na pozici aktivizačních a motivačních pracovníků.

8. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Hlavním cílem projektu je udržení pracovních aktivit lidem s duševním onemocněním a kognitivním deficitem v regionu Ostrava,zejména pracovní rehabilitace a přípravy na práci, udržení chráněného pracovního místapodpora osob s duševním onemocněním formou veřejně prospěšné práce (dále VPP) a v neposlední řadě podpora lidí s duševním onemocněním pracujících v MENS SANA, ale také v jiných chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce.

Pracovní rehabilitaci naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku 2006. Od roku 2007 prošla MENS SANA mnoha změnami, začali jsme provozovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, několikrát jsme se stěhovali. Soustředili jsme se primárně na poskytování sociálních služeb, volnočasových aktivit, vzdělávání, kognitivní rehabilitaci a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V  roce 2014 vyvstala u našich uživatelů potřeba „práce na zkoušku“, a tak jsme se rozhodli vrátit k tomuto projektu. Uživatelé pracovní rehabilitace pracují pod vedením odborného pracovníka, který má mnohaleté zkušenosti s vedením pracovního kolektivu a taktéž s vedením pracovní rehabilitace. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme poradensko-motivační programy, potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci v chráněných dílnách.

V roce 2015 Menssana, o.p.s. realizovala v rámci aktivit spojených se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním evropský projekt „Pracovat je normální – i v případě osob s duševním onemocněním“, v rámci kterého zaměstnávala po dobu šesti měsíců 12 lidí s duševním onemocněním a dalším 6 lidem zaměstnaným na otevřeném trhu práce refundovala mzdové prostředky. Organizace pomáhá svým uživatelům při hledání práce na otevřeném trhu práce, navázala např. spolupráci se společností SmVak, kde se podařilo získat pro jednu uživatelku pracovní smlouvu na dobu určitou na administrativní práce, a do budoucna by měla být tato spolupráce ještě rozšířena. Koncem roku 2015 jsme také začali spolupracovat s personální agenturou Randstad, která nám pomohla umístit jednu osobu na otevřeném trhu práce v marketingové firmě. Projekt realizujeme prostřednictvím Statutárního města Ostravy a ÚP.

9. Sociální podnikání

Od roku 2001 se MENS SANA snaží o sociální podnikání . Výráběli jsme a prodávali dřevěné hračky, textilní, keramické a rukodělné výrobky, provozovali prádelnu s mandlovnou, prodávali bylinky. V současné době výrobky z našich dílen (textilní, keramické, dřevařské) prodáváme na různých prodejních akcích. Snažíme se získat zakázky od různých ostravských firem. V roce 2014 jsme získali samostatné prostory, ve kterých vznikla dřevařská a rukodělná dílna. V roce 2017 se nám podařilo založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl. Našim cílem je rozšířit kognitivní rehabilitaci pro veřejnost a zpřístupnit jim trénování mozku prostřednictvím Fitka pro mozek. Dalším cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat další zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na provoz dílen a na odměny lidem se znevýhodněním zapojených do sociálního podnikání. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje. 

Zapsala: Jaroslava Saidlová, ředitelka

PROJEKTY EU


Tranzitní místa v SP v MSK

Sociální služby

Bourání bariér