NAŠE PROJEKTY

2022

Projekty realizujeme za finanční podpory generálních donorů Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, Úřadu práce, prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost a za podpory nadačních fondů i jednotlivých dárců.

1. Sociální služby, sociální rehabilitace (SR), registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení (PSB), registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2022+, Z.03.02.01/00/0.0/22_003/0000001. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava. Terénní formu sociálních služeb podpořila v roce 2020 darem osobního vozidla Škoda Octavia společnost ŠKODA AUTO a.s. v rámci vyhlášeného grantového programu MOBILITA. V roce 2020 jsme získali pro podporu sociální služby PSB automobil Škoda Camig, zakoupení bylo podpořeno v dotačním řízení Moravskoslezským krajem. V roce 2022 jsme získali podporu formou dotace z kap. 313 prostřednictvím Moravskoslezského kraje a podporu z rozpočtu statutárního města Ostrava.

1.1. SOCIÁLNÍ REHABILITACE – OTEVŘENÝ DŮM

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s menšími obměnami funguje 26 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost, a to zejména při těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně. Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí, a to za podpory zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové skupiny. Uživatelé mohou v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění na chráněném pracxovišti. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím státního rozpočtu ČR, dotace Moravskoslezského kraje a podpory Statutárního města Ostravy.

 

1.2. PODPORA OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PŘI SAMOSTATNÉM BYDLENÍ

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení.

V roce 2022 máme pro tuto formu podpory k dispozici 20 nácvikových bytů, 3 jednopokojové byty se nám podařilo v roce 2020/21 převést na uživatele.

Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava- Poruba, kde máme pro tyto účely od Úřadu městského obvodu Ostrava Poruba 8 bytů (sedm 2+1, jeden 3+1). V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova. V katastru Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva, jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

1.3. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ PRO OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú., registrační číslo 5979763 má za cíl umožnit uživatelům takové bydlení, aby bylo co nejpřirozenější a kopírovalo běžný život. Jedná se o pobytovou službu poskytující skupinové bydlení pro 5 uživatelů v jednopodlažním rodinném domě na ul. Martinovská, č.p. 3158/148 se zahradou a altánem. Dům není bezbariérový a je situován v klidné části Ostravy – Martinova, obklopen rodinnými domy. Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním především z okruhu psychóz a afektivních poruch, ve věku od 18 do 64 let, s trvalým pobytem v Ostravě a v blízkém okolí, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Nepříznivá sociální situace v oblasti bydlení znamená, že uživatel v důsledku nemoci nezvládá samostatně bydlet. Sociální služba byla zahájena dne 1.9.2021 v souladu s registrací. Ve druhé polovině roku 2022 se nám podařilo rozšířit kapacitu služby o 11 lůžek, na celkovou kapacitu CHB 17 lůžek. Do služby CHB jsme převedli ze služby PSB 6 nácvikových bytů. Poslední 4 byty (8 lůžek) budou převedeny do CHB v roce 2023. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

Vybavení 6 bytů CHB jsme mohli zlepšit díky dotační podpoře SMO, projektu „Podpora osob s duševním onemocněním – Zlepšení vybavení bytů chráněného bydlení“

2. EKONOMICKO-UŽIVATELSKÝ POTENCIÁL DISTANČNÍCH FOREM SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE NEUROLOGICKÝCH A DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Zadavatel projektu: Technologická agentura ČR, program ÉTA (TACR/11-15/2021)

Program: na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (2018 – 2025)

Řešitel projektu: VŠB-TU Ostrava, Fakulta ekonomická

Číslo projektu: TL05000160

Společnost MENS SANA, z.ú. zahájila v květnu roku 2021 spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ekonomickou na realizaci projektu TL05000160 s názvem Ekonomicko-uživatelský potenciál distančních forem sociálně zdravotní péče neurologických a duševních onemocnění v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR. MENS SANA, z.ú. plní v projektu roli aplikačního garanta. Období realizace projektu je 5/2021–10/2023. Cíle projektu jsou zaměřeny na zhodnocení trhu sociálně zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění se zaměřením na Moravskoslezský kraj, vytvoření distančních modulů sociálně zdravotní péče, zhodnocení společensko-ekonomických předpokladů poskytování zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění.

3. PODPORA DUŠE II – KA 3 Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví

Od 1.7.2020 do 31.3.2022 je MENS SANA zapojena do projektu ESF s registrační číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340, jehož realizátorem je Moravskoslezský kraj a administrátorem Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z.s. (CRPDZ). Cílem projektu je po dobu 12 měsíců zaměstnat v MENS SANA celkem 7 peer konzultantů (PK) na úvazek 0,5. Před uzavřením pracovní smlouvy PK prochází 5denním kurzem s názvem Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví, během samotného zaměstnávání absolvují 5denní stáž v organizaci v rámci celé ČR, kde je již praxe PK úspěšně zavedena. PK jsou rovněž poskytnuty během projektu 3 skupinové supervize, k dispozici je nad rámec projektu individuální konzultace s psychologem organizace dle potřeby. CRPDZ Praha pak poskytuje koordinátorovi peer konzultantů metodickou podporu při výběru PK, jejich zavádění na pracovišti a při jejich zaměstnávání včetně úvodního 8hodinového školení formou workshopu. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

4. OSTROV NADĚJE

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již devatenáct let. Projekt je zaměřen na poskytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené vzdělávací a volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je levnou variantou socioterapeutické dílny, kdy zcela splňuje účel smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, využívají děti a mládež z ostravských škol. V rámci preventivních programů v průběhu roku uskutečňujeme řadu kreativních a socioterapeutických workshopů se zaměřením na tvůrčí využití recyklovaných materiálů a sociální práci. Společenské programy jsou určeny lidem z řad široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění. Projekt je financován prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy.

 

5. CENTRUM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – KOGNITIVNÍ REHABILITACE

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011, je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají lidé s neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od 4. září 2015 v samostatném bezbariérovém Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Podporu tomuto projektu jsme získali v roce 2023 prostřednictvím dotace Ministerstva zdravotnictví, Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba.

6. PROLOMENÍ TICHA

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér) je prostřednictvím pozitivních destigmatizačních akcí odbourávat zažité předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. Na projektu spolupracují některé organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění X. ročníku festivalu CRAZY FESTU v DK Poklad Ostravě-Porubě. CRAZY FEST se uskuteční 5. a 6. října 2023. V rámci festivalu uspořádáme již tradičně výstavu maleb lidí se zkušeností s duševním onemocněním s názvem “Dofoukni duši”. Dne 5.10. uskutečníme v DK Poklad IX. odborný workshop na téma duševního zdraví pod názvem „Reforma péče o duševního zdraví z blízka II.“. Do workshopu zapojíme odborníky z psychiatrie, psychologie a sociální práce. Účastníky workshopu budou podobně jako v loňském roce zdravotníci a sociální pracovníci, členové multidisciplinárních týmů MSK. Akci, která je ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých devíti letech vysokou návštěvnost, považujeme za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

7. SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB – PODPORA REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE V REGIONU OSTRAVA

Cílem realizace projektu je zajistit pevnější propojení poskytovaných sociálních a zdravotních služeb osobám s duševním onemocněním v regionu Ostrava v podmínkách dalšího prohlubování a udržování úzké spolupráce mezi FNO, PNO a organizacemi KPO.

Projekt Síťování sociálních a zdravotních služeb má na poli sociálních a zdravotních služeb v Ostravě svoji historii. Již po dobu čtyř let dochází ke spolupráci mezi organizacemi Komunitního plánování sociálních služeb, skupiny Občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi (KPO), Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě (PNO). Pro tuto spolupráci byla v předchozích projektech vytvořena pozice CASE MANAGER (CM), který pomáhal lidem se zkušeností s duševním onemocněním (DO) během jejich hospitalizace v PNO v navazování se na služby KPO, či pokračování léčby ambulantně v denním stacionáři FNO, tedy blíže svému bydlišti. Ze zkušeností nabytých za tuto dobu a vycházejících z konkrétních potřeb osob s DO, kteří mají bydliště v Ostravě, jsme došli k poznání, že je třeba rozšířit tuto stávající péči v oblasti sociální o oblast zdravotní. V rámci projektu jsme vytvořili novou pracovní pozici PSYCHOLOGA a propojili spolupráci s peer konzultanty organizace. Našim je záměrem rozšířit spolupráci CM, psychologa, resp. týmu organizace o spolupráci se zdravotní (psychiatrickou) sestrou a psychiatry. Práce psychologa spočívá v součinnosti s CM, přičemž jeho odborný pohled umožní lepší navázání spolupráce s dlouhodobě hospitalizovaným klientem a také samotnému týmu organizace bude přínosem v rozvoji jeho multidisciplinarity. Potřeba rozšíření projektu Síťování sociálních a

zdravotních služeb v regionu Ostrava navazuje na reformu psychiatrické péče (RPP), vychází nejen z konkrétních potřeb lidí s DO, ale hlavně z konkrétních cílů KPO, tedy z potřeby vzniku multidisciplinárního týmu (MDT) v komunitních službách, která je mj. podložena i dobrou praxí z jiných krajů kde, již multidisciplinární péče funguje. Projekt tak stále, a ještě hlouběji reaguje na aktuální situaci lidí s DO, z ostravského regionu, v souvislosti s delšími hospitalizacemi v PNO. Projekt realizujeme s finanční podporou Statutárního města Ostravy.

8. PRACOVNÍ REHABILITACE

Pracovní rehabilitaci (dále PR) naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku 2006. K následné, návazné spolupráci jsme byli vyzváni ÚP v roce 2011, a od této doby aktivně s ÚP spolupracujeme. V rámci pracovní rehabilitace projevili zájem o pracovní rehabilitaci v roce 2023 3 uživatelé. Uživatelé absolvují poradensko-motivační program a přípravu k práci. Každá z forem pracovní rehabilitace je úřadem práce podporována po dobu 6 měsíců. Pracovní rehabilitace je realizována v dřevařské a textilní dílně a na zahradě, kde se klienti připravovali na pracovní činnosti šička, pomocný stavení dělník, malíř a natěrač a stolařské a dřevařské práce a práce na zahradě. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci na chráněných pracovních místech. Projekt je realizován s podporou Úřadu práce a statutárního města Ostravy.

9. ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V PODPŮRNÉM PROSTŘEDÍ, PODPORA PEER KONZULTANTŮ

Projekt je jedním základních pilířů přístupu naší organizace k práci s lidmi s duševním onemocněním, kdy spokojený člověk pracuje, bydlí a smysluplně tráví svůj volný čas. Hlavním cílem projektu je udržení pracovních míst OZP, zejména lidí s duševním onemocněním (DO) a kognitivním deficitem v regionu Ostrava. Dále podpora peer konzultantů a podpora lidí s DO pracujících v MENS SANA, v chráněných podmínkách na různých pracovištích a na otevřeném trhu práce. Osoby s DO pobírající ID 3. stupně zaměstnáváme také formou dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. V rámci projektu v roce 2023 zaměstnáme na různé druhy smluv minimálně 12 lidí se zdravotním postižením, z toho 90% lidí s duševním onemocněním. Jedná se o podporu pracovních pozic: peer konzultant, aktivizační a motivační pracovník a provozní pracovník. Projekt vytváří také podporu lidem se statusem OZP popř. OZZ pracujících v MENS SANA jako stálí zaměstnanci. Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností zahrnuje motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu na trh práce, k posilování denního řádu, uspořádání životní náplně, rozšiřování kompetencí a smysluplného učení, prevence stagnace osobnosti, prevence pasivity a rezignace s cílem pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. Peer konzultantům, sociálním asistentům a aktivizačním a motivačním pracovníkům poskytujeme podporu formou intervizí a supervizí. Projekt realizujeme s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava Jihu a Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba.

10. MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM MENS SANA, z.ú.

Potřebnost projektu navazuje na reformu psychiatrické péče, vychází z konkrétních potřeb lidí s duševním onemocněním, a také z konkrétních cílů komunitního plánování, tedy z potřeby vzniku multidisciplinárních týmů v komunitních službách. Cílem projektu Multidisciplinární tým MENS SANA, z.ú. (dale MDT) je zvýšit dostupnost multidisciplinární péče osobám s duševním onemocněním. V rámci reformy psychiatrické péče jsme v posledních třech letech ve službě sociální rehabilitace vybudovali terénní komunitní tým, který vychází z konceptu zotavení, opírá se o metody CARe a Otevřeného dialogu. MDT úzce spolupracuje se zdravotníky v oblasti psychiatrické péče a pracuje převážně s uživateli, kteří aktuálně potřebují vyšší míru podpory. Součástí našeho MDT je zdravotní (psychiatrická) sestra, psychologové, peer konzultanti a psychiatr. Projekt realizujeme s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

11. ZLEPŠENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉHO VYBAVENÍ CENTRA TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO ÚČELY SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Cílem projektu je implementovat moderní technologii pro inovaci práce s různými cílovými skupinami klientů v rámci Centra trénování paměti (CTP). Pro naplnění stanoveného cíle bude pořízen specializovaný software (5 modulů virtuální reality – dále VR) a hardware (brýle a joysticky pro využití virtuální reality) pro trénování mozkových funkcí. Primární cílovou skupinou klientů, která využívá služby CTP, jsou lidé s duševním onemocněním a sekundární skupinou klientů jsou instituce a jednotlivci, kteří využívají služeb Centra trénování paměti nabízených formou sociálního podnikání pod názvem FITKO PRO MOZEK. Orientujeme se na přípravu a realizaci různých typů kurzů a seminářů trénování paměti dle specifických potřeb a požadavků klientů. Nabízíme aktivity zaměstnancům veřejné správy (úřady měst a obcí), příspěvkovým organizacím kraje, měst a obcí zejména na území Moravskoslezského kraje. Dále spolupracujeme se zájmovými subjekty sdružování podnikatelů v regionu (Krajská hospodářská komora MSK, Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti v Havířově apod.), vzdělávacími institucemi v regionu (VŠB-TU Ostrava,

Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita apod.), širokou veřejností, včetně seniorů. Potřebnost projektu vychází ze skutečnosti, že v populaci narůstá počet lidí, jejichž duševní zdraví se zhoršuje. Je to dáno jednak prodlužující se délkou života, jednak konkrétními aspekty současného životního stylu, který klade zvýšené nároky na duševní i kognitivní výkon a odolnost vůči stresu. To vše je umocněno aktuální dlouhotrvající situací v důsledku pandemie COVID-19, kdy stále více lidí obtížně zvládá psychickou zátěž plynoucí z dramaticky se měnícího společenského prostředí, které výrazně postihuje rodinný i profesní život. Nedávné výzkumy ÚZIS uvádí od roku 2020 skokový nárůst pacientů psychiatrických ambulancí. Tito lidé potřebují mimo zdravotnických služeb také prostor, který jim nabídne odbornou pomoc v rehabilitaci jejich duševní kondice. Tímto lze nejen řešit následky psychických problémů, ale zejména předcházet jejich samotnému vzniku, ato co nejefektivnější a pro klienta zajímavější zážitkovou formou, kterou nabízí inovativní technologie virtuální reality. O podporu tomuto projektu jsme požádali nadační fondy.

12. ZLEPŠENÍ MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPOLEČNOSTI MENS SANA, z.ú.

Hlavním cílem projektu je oprava a rekonstrukce prostor pro poskytování sociálních služeb společností MENS SANA, z.ú. v nově pronajatých prostorách na ul. Sokolovské 6062/32 v Ostravě – Porubě. Díky realizaci projektu dojde k úpravě těchto prostor, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu s ohledem na plánovaný předmět činnosti, který v nich bude probíhat (poskytování sociálních služeb – chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace). Je nutné v celém objektu provést stavební úpravy, položit nové podlahy, zajistit výmalbu stěn ve všech kancelářích a společných prostorech, včetně přístupového schodiště. Aktuální potřebnost projektu vychází z toho, že jsme byli upozorněni vlastníkem stávajících pronajatých prostor na ul. Ukrajinské 1533/13 v Ostravě – Porubě, tj. Statutárním městem Ostrava, obvodem Poruba, že tyto prostory hodlá vlastník dle rozhodnutí zastupitelů v roce 2023 vypovědět. Uvedené nově pronajaté prostory na ul. Sokolovské 6062/32 jsou ve vlastnictví soukromého subjektu a nájemní vztah máme upraven na základě smlouvy o pronájmu ze dne 1.10.2021 a na dobu 10 let. Pronajaté prostory je zapotřebí upravit s ohledem na potřeby našich sociálních služeb a jejich uživatelů. Bude zde vybudováno odpovídající zázemí pro uživatele našich služeb, kanceláře pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, hovorny pro setkání uživatelů se sociálními pracovníky, psychologem a dalšími potřebnými specialisty. Prostory jsou svou rozlohou větší než stávající, nabízí velmi dobrou dopravní dostupnost. Zároveň respektujeme působnost naší organizace a našich služeb na území městského obvodu Poruba a uživatelům našich služeb zůstáváme stále v dosahu. Projekt realizujeme s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

13. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

MENS SANA sociálně podniká od roku 2001. Ve druhé polovině roku 2017 se nám podařilo založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl. Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na spolufinancování provozních nákladů MENS SANA, z.ú. V rámci sociálního podnikání se v roce 2023 zúčasníme prodejních akcí konaných v Moravskoslezském kraji

2021

Společnost MENS SANA, z.ú. zahájila v květnu letošního roku spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ekonomickou na realizaci projektu TL05000160 s názvem Ekonomicko-uživatelský potenciál distatnčních forem sociálně zdravotní péče neurologických a duševních onemocnění v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR.MENS SANA, z.ú. plní v projektu roli aplikačního garanta. Období realizace projektu je 5/2021 – 10/2023.Cíle projektu jsou zaměřeny na zhodnocení trhu sociálně zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění se zaměřením na Moravskoslezský kraj, vytvoření distančních modulů sociálně zdravotní péče, zhodnocení společensko-ekonomických předpokladů poskytování zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění. 

PROJEKTY EU

TRANZITNÍ MÍSTA V SP V MSK

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

BOURÁNÍ BARIÉR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

S

S

 

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb

„Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.
Výše podpory: 1 560 000 Kč
Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 –  31. 1. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a zároveň zvýšení kvality služeb poskytovaných těmto osobám.

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

Výstupy projektu

  • 7 podpořených osob s duševním onemocněním formou zaměstnání na HPP po dobu 12 měsíců.
  • Podpoření lidí s duševním onemocněním prostřednictvím práce peer konzultantů.
  • Snížení společenských předsudků prostřednictvím osvětových akcí – aktivní zapojení peer konzultantů.

Zvýšení profesionalizace a transparentnosti

„Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.“

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944
Výše podpory: 2 333 500,25 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 –  31. 8. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení důvěryhodnosti společnosti MENS SANA, o.p.s. vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Posílení kapacity žadatele se zaměřením zejména na vytvoření strategického plánu a zefektivnění oblastí vyplývajících z výsledků procesního auditu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

Výstupy projektu

Zkvalitnění finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření, implementace a evaluace strategického plánu organizace
Odborné vzdělávání a celoživotního učení zaměstnanců organizace s výraznou orientací
Vytvoření finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření ucelené strategie v oblasti PR a marketingu

.
.

.

.

 

Zde Vložte Text Nadpisu