NAŠE PROJEKTY

2021

Společnost MENS SANA, z.ú. zahájila v květnu letošního roku spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Ekonomickou na realizaci projektu TL05000160 s názvem Ekonomicko-uživatelský potenciál distatnčních forem sociálně zdravotní péče neurologických a duševních onemocnění v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR.MENS SANA, z.ú. plní v projektu roli aplikačního garanta. Období realizace projektu je 5/2021 – 10/2023.Cíle projektu jsou zaměřeny na zhodnocení trhu sociálně zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění se zaměřením na Moravskoslezský kraj, vytvoření distančních modulů sociálně zdravotní péče, zhodnocení společensko-ekonomických předpokladů poskytování zdravotní péče v oblasti neurologických a duševních onemocnění. 

PROJEKTY EU

TRANZITNÍ MÍSTA V SP V MSK

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

BOURÁNÍ BARIÉR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

S

S

 

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb

„Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653.
Výše podpory: 1 560 000 Kč
Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 –  31. 1. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob s duševním onemocněním a zároveň zvýšení kvality služeb poskytovaných těmto osobám.

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

Výstupy projektu

  • 7 podpořených osob s duševním onemocněním formou zaměstnání na HPP po dobu 12 měsíců.
  • Podpoření lidí s duševním onemocněním prostřednictvím práce peer konzultantů.
  • Snížení společenských předsudků prostřednictvím osvětových akcí – aktivní zapojení peer konzultantů.

Zvýšení profesionalizace a transparentnosti

„Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.“

Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944
Výše podpory: 2 333 500,25 Kč
Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 –  31. 8. 2018
Místo realizace: MENS SANA, z.ú., Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení důvěryhodnosti společnosti MENS SANA, o.p.s. vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru s cílem efektivnější práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Posílení kapacity žadatele se zaměřením zejména na vytvoření strategického plánu a zefektivnění oblastí vyplývajících z výsledků procesního auditu.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

Výstupy projektu

Zkvalitnění finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření, implementace a evaluace strategického plánu organizace
Odborné vzdělávání a celoživotního učení zaměstnanců organizace s výraznou orientací
Vytvoření finančního, organizačního řízení a strategického plánování
Vytvoření ucelené strategie v oblasti PR a marketingu

.
.

.

.