Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

NAŠE PROJEKTY V ROCE 2018:

Projekty realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy a prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost.

 1. Sociální služby sociální rehabilitace, registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení, registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2, CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758.
  Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 1. BOURÁNÍ BARIÉR

Od 1.9. 2018 do 29.2.2020 realizujeme projekt s názvem Bourání bariér, reg.č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009064. Jde o projekt v rámci Evropského sociálního fondu, programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je vybrat 13 uchazečů se zkušeností s duševním onemocněním, kterým projekt pomůže vrátit se do pracovního procesu. V první fázi projdou za tímto účelem motivačními kurzy, dále rekvalifikačním kurzem, který se bude odvíjet od jejich vstupních zkušeností, pracovních možností a zájmů, nakonec budou v daném oboru zaměstnáni v chráněném pracovním prostředí. Rekvalifikační kurz bude s jednotlivými školícími zařízeními domluven individuálně s ohledem na cílovou skupinu. Motivační kurzy proběhnou v září, od října do února bude CS docházet na vybrané rekvalifikační kurzy, a to 1 osoba na kurz Adobe Indesign a Adobe Illustrator, pro další osobu kurzy zaměřené na MS Word, MS Excel a MS Power point, 2 osoby budou navštěvovat kurz Šička interiérového vybavení, 3 osoby kurz Dělník výroby drobných dřevěných výrobků, 1 osoba kurz Úklidový pracovník a 5 osob Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví. Po ukončení rekvalifikací bude CS v průběhu ledna až března zaměstnána po dobu 12 měsíců na pozice peer konzultant (5 osob v MENS SANA, z.ú.), organizačně-technický pracovník (1 os. v Knihovně města Ostrava), administrativní pracovník a správce webu (1 os. v BOTUMY s.r.o.), provozní pracovník na dřevařské dílně (4 os. v BOTUMY s.r.o.), šička (2 os. v BOTUMY s.r.o.). Po celou dobu projektu je osobám k dispozici psycholog, pracovní konzultant a kouč. Realizační tým má za úkol podpořit osoby v jednotlivých fázích projektu, pracovat průběžně s jejich motivací, předcházet zhoršení jejich zdravotního stavu a řešit vyvstalé problémy. Cílem je rovněž posílit jejich orientaci v dalším profesním seberozvoji a zlepšit jejich budoucí šance na pracovní uplatnění.

 

 

 1. Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.

Od 1. 09. 2016 do 31. 08. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944.

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

 

 1. Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653. Úkolem
MENS SANA, z.ú. je komplexně zajistit podporu osob s duševním onemocněním prostřednictvím
peer konzultantů. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

 

1.1. Sociální rehabilitace – Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 21 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost a to zejména při těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně. Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a to za podpory zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové skupiny. Uživatelé mohou v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Kapacita služby je 100 lidí s duševním onemocněním. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

 

1.2. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení. V roce 2018 máme pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových bytů. Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava- Poruba, kde jsme získali pro tyto účely od Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba jedenáct bytů (dva 1+1, osm 2+1, jeden 3+1), z nichž jeden byt, třípokojový, slouží pro lidi v krizové situaci.  V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova
v domě s pečovatelskou službou. V katastru Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva, jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

 

 1. Ostrov naděje

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již patnáct let. Projekt je zaměřen na poskytování vzdělávacích, volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené vzdělávací a volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je také „levnější“ variantou socioterapeutické dílny, kdy zcela splňuje účel smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V rámci preventivních programů v průběhu roku uskutečňujeme řadu kreativních i socioterapeutických workshopů pro děti a mládež se zaměřením na tvůrčí využití recyklovaných materiálů a sociální práci. Společenské programy jsou určeny lidem z řad široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.

Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Statutárního města Ostravy a také z finančních zdrojů organizace.

 

 1. Centrum trénování paměti – kognitivní rehabilitace

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011 je kognitivní rehabilitace lidí s traumatickým poškozením mozku a schizofrenií (dále KR) je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají lidé s  neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od 4. září 2015 v samostatném bezbariérovém Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, nadačního fondu Plzeňský Prazdroj, Hyundai, nadačního fondu TESCO, Globus ČR, k.s., Nadace ČEZ a Nadace Umění pro zdraví.

 1. Prolomení ticha

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér) je prostřednictvím mediální kampaně a realizací pozitivních destigmatizačních akcí pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním (dále DO) a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti k těmto lidem. Děje se tak prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných portálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, facebooku, vysílání Českého rozhlasu, České televize, besed, workshopů a festivalu Crezy Festu. Na projektu spolupracují také organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavním sloganem letošní kampaně je text: „MLUVME O TOM“. Tímto sloganem budeme prostřednictvím sociálních sítí podporovat texty a fotografie související s odstraňováním stigmatizujících postojů vůči lidem s DO.  Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění V. ročníku festivalu CRAZY FESTU na zámku v Porubě. CRAZY FEST se uskuteční ve dnech 5. a 7. září 2018. Na festivalu vystoupí podobně, jako tomu bylo v předešlých ročnících řada vynikajících hudebníků. Mezi pozvanými kapelami a hudebníky jsou: Iva Bittová, Tomáš Kočko&orchestr, VLTAVA, Kofe-in, Mamalör, Karpatská drůbež, Hashberry, Clarinet Factory, Jana Šteflíčková a naše hudební kapela TŘESK.  V rámci festivalu uskutečníme světelnou show (ateliér Dowis) a již tradičně výstavu maleb lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Akci, která je ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých čtyřech letech vysokou návštěvnost, považujeme za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba.

 1. Zaměstnávání lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním prostřednictvím
  “veřejně prospěšné práce”

Tento projekt realizujme ve spolupráci s Úřadem práce od 2. 9. 2013. Smyslem projektu je především zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří poskytují terénní a aktivizační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory. Našim terénním asistentům, aktivizačním a provozním pracovníkům poskytujeme podporu a potřebné vzdělání pro výkon tohoto povolání. V rámci veřejně prospěšné práce jsme v roce 2018 zaměstnali 14 lidí s duševním onemocněním. Díky podpoře úřadu práce tomuto typu zaměstnávání jsme mohli i v roce 2018 udržet dlouhodobý projekt podpory terénní práce sociálních asistentů lidem s duševním onemocněním.

 

 1. Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitaci (dále PR) naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku 2006. K následné, návazné spolupráci jsme byli vyzváni ÚP v roce 2011, a od této doby aktivně s ÚP spolupracujeme. V rámci pracovní rehabilitace prošlo v roce 2018 naším zařízením celkem 10 uživatelů. Z toho 6 osob absolvovalo za rok 2018 poradensko-motivační program a 4 osoby pouze přípravu k práci. Každá z forem pracovní rehabilitace je úřadem práce podporována po dobu 6 měsíců. Pracovní rehabilitace byla realizována v dřevařské dílně, kde se klienti připravovali na pracovní činnosti pomocný stavení dělník, malíř a natěrač a stolařské a dřevařské práce, v šicí dílně se zaměřením na pracovní činnost šička – ruční šití a rukodělné práce a na zahradě. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme poradensko-motivační programy, potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci v chráněných dílnách.

 1. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Hlavním cílem projektu je udržení pracovních aktivit lidem s duševním onemocněním a kognitivním deficitem v regionu Ostrava, udržení chráněného pracovního místa, podpora osob s DO formou veřejně prospěšné práce (dále VPP) a podpora lidí s DO pracujících v MENS SANA, v  chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce. Osoby s DO pobírající ID 3. stupně zaměstnáváme také formou dohod o provedení práce (v roce 2018 celkem 18 osob s DO, v roce 2017 jsme zaměstnali na DPP 15 osob s DO). Jedná se o podporu pracovních pozic: peer konzultantů, sociálních asistentů, aktivizačních a motivačních pracovníků, lektorů, provozních pracovníků a pomocných pracovníků, zejména šiček. Projekt vytváří také podporu lidem  se statusem OZP popř. OZZ  pracujících v MENS SANA jako stálí zaměstnanci. Naše podpora v rámci nabízených pracovních činností zahrnuje motivaci osob se znevýhodněním ke vstupu na trh práce, k posilování denního řádu, uspořádání životní náplně, rozšiřování kompetencí a smysluplného učení, prevence stagnace osobnosti, prevence pasivity a rezignace s cílem pomoci těmto lidem najít vhodné zaměstnání s ohledem na jejich zdravotní omezení. Peer konzultantům, sociálním asistentům a aktivizačním a motivačním pracovníkům poskytujeme podporu formou intervizí, supervizí a koučovacích setkání. V roce 2017 jsme poskytovali podporu při pracovních činnostech celkem 93 lidem s duševním onemocněním a s kognitivním deficitem (z toho 49 uživatelů jsme podporovali v rámci sociálních služeb), v letošním roce 2018 bude toto číslo ještě vyšší. Projekt realizujeme s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba, Úřadu práce a Ministerstva zdravotnictví.

 1. Sociální podnikání

Od roku 2001 se MENS SANA  snaží o sociální podnikání. Výráběli jsme a prodávali dřevěné hračky, textilní, keramické a rukodělné výrobky, provozovali bar, prádelnu s mandlovnou, prodávali bylinky. V současné době výrobky z našich dílen (rukodělné, textilní, keramické, dřevařské) prodáváme na různých prodejních akcích. Snažíme se získat zakázky od různých ostravských firem. V roce 2014 jsme získali samostatné prostory, ve kterých vznikla dřevařská a rukodělná dílna. Ve druhé polovině roku 2017 se nám podařilo založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl. Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat další zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na provoz dílen a na odměny lidem se znevýhodněním zapojených do sociálního podnikání. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC.

Zapsala: Jaroslava Saidlová, ředitelka