Logo Menssana    Kdybychom byli andělé, pomohli bychom lidem od bolesti

 

NAŠE PROJEKTY V ROCE 2017:

Projekty realizujeme za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy, prostřednictvím ESF – operačního programu zaměstnanost.

 

1. Zvýšení profesionalizace a transparentnosti společnosti MENS SANA, o.p.s.

Od 1. 09. 2016 do 31. 08. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001944.

Cílem projektu je zvýšit profesionalizaci a transparentnost společnosti aktualizací strategie organizace a zavedením opatření, která vyplývají ze závěru předprojektového procesního auditu tak, aby bylo dosaženo zvýšení důvěryhodnosti organizace za současného zvýšení efektivity práce s cílovou skupinou v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro vnitřní a vnější rozvoj organizace. Aktivity projektu směřují k posílení kapacity organizace a rozvoji a zkvalitnění služeb, které poskytujeme svým klientům. Posílení kapacity je zaměřeno především na problematiku lidských zdrojů, zkvalitňování poskytovaných služeb a posílení vytváření partnerských vazeb s různým typem organizací.

2. Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“,

Od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2018 realizujeme projekt v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653. Úkolem MENS SANA, z.ú. je komplexně zajistit podporu osob s duševním onemocněním prostřednictvím
peer konzultantů
. V rámci projektu zaměstnáváme na pozici peer konzultantů 7 lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Peer konzultanti poskytují podporu lidem se stejným zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují větší míru podpory a věnují se osvětové činnosti v rámci destigmatizace duševního onemocnění.

3. Sociální služby sociální rehabilitace, registrační číslo 7876721 a služba podpora samostatného bydlení, registrační číslo 8616711 jsou financovány prostřednictvím projektu Podpora služeb sociální prevence 2, CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0003758.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

3.1. Sociální rehabilitace – Otevřený dům

Projekt Otevřený dům je součástí námi poskytované služby sociální rehabilitace. Tento projekt je příkladem dobré praxe, jelikož s malými obměnami funguje 20 let. Cílem projektu je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním při zvládání běžného života. Snahou všech pracovníků projektu je ve spolupráci s uživatelem předcházení relapsům nemoci uživatele, dosažení stabilizace zdravotního stavu a omezení doby nevyhnutelných hospitalizací na minimum. Formou podpůrných hovorů vytváříme uživateli podporu v obtížných životních situacích. Uživatelé se zapojují do aktivizačních a motivačních programů, ve kterých získávají manuální zručnost a to zejména při těchto činnostech: práci na zahradě, v kreativní (výtvarné), keramické, rukodělné a šicí dílně. Vzdělávací programy jsou zaměřeny především na podporu uživatelů při studiu, popřípadě na přípravu ke studiu, dále na získání počítačové gramotnosti, jazykových znalostí a to za podpory zkušených pracovníků, kteří dokážou přizpůsobovat jednotlivé výukové lekce potřebám cílové skupiny. Uživatelé mohou také v rámci služby využívat pro zdokonalení svých poznávacích schopností kognitivní rehabilitaci. Pracovníci MENS SANA pracují individuálně s jednotlivými uživateli na získání pracovního místa na otevřeném trhu práce nebo uplatnění v chráněné dílně. Uživatelé využívali ambulantní i terénní formu spolupráce. Kapacita služby je 100 lidí s duševním onemocněním. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

3.2. Podpora osob s duševním onemocněním při samostatném bydlení

Tento projekt je pokračováním projektu Terénní tým, který jsme realizovali za podpory statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje od roku 2004. Sociální službu podpora samostatného bydlení poskytujeme lidem s duševním onemocněním terénní formou přímo v domácnostech, nácvikových bytech MENS SANA, ve vlastních bytech, nájmech, podnájmech, v krajních případech na ubytovnách. V našich nácvikových bytech bydlí uživatelé po dobu potřebnou pro získání dovedností k samostatnému bydlení bez závislosti na pomoci osob blízkých. Snahou všech pracovníků je vytvářet podporu při hledání vhodné alternativy následného bydlení. V roce 2017 máme pro tuto formu podpory k dispozici 23 nácvikových bytů. Nácvikové bydlení probíhá v katastru Ostrava- Poruba, kde jsme získali pro tyto účely od Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba jedenáct bytů (dva 1+1, sedm 2+1, jeden 3+1), z nichž jeden byt, třípokojový, slouží pro lidi v krizové situaci. V katastru Ostrava-Jih máme ve správě od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih deset bytů zvláštního určení (0+1 a 1+1) na ulici Horymírova
v domě s pečovatelskou službou. V katastru
Ostrava-Přívoz máme v nájmu od Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dva, jeden třípokojový a jeden jednopokojový byt. Kapacita služby je 55 lidí s duševním onemocněním. Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

4. Ostrov naděje

Projekt realizujeme za finanční podpory statutárního města Ostrava již patnáct let. Projekt je zaměřen na poskytování volnočasových, klubových, terapeutických aktivit a programů zaměřených na prevenci duševního onemocnění. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním, kteří nepotřebují využívat sociální služby, anebo prošli sociálními službami a mají naplněné své cíle v individuálních plánech a nadále potřebují podporu a bezpečný prostor, ve kterém by mohli rozvíjet, anebo alespoň uchovat své kreativní i kognitivní schopnosti. Tito lidé z důvodu velmi nízkých invalidních důchodů a specifických potřeb nemohou navštěvovat placené volnočasové aktivity určené široké veřejnosti. Projekt je také „levnější“ variantou socioterapeutické dílny, která pro cílovou skupinu lidé s duševním onemocněním nebyla v Ostravě zřízena, splňuje účel smysluplného a aktivního trávení času. Vedlejší cílovou skupinou jsou lidé s jiným zdravotním znevýhodněním a také osoby blízké lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Preventivní programy, které jsou součástí projektu, pravidelně využívají děti z Dětského domova se ZŠ z Ostravy-Kunčic. V rámci preventivních programů v průběhu roku uskutečňujeme řadu kreativních workshopů pro děti a mládež se zaměřením na tvůrčí využití recyklovaných materiálů. Společenské programy jsou určeny lidem z řad široké veřejnosti, kterým programy slouží k osvětě i k prevenci duševního onemocnění.

Projekt je financován prostřednictvím státní dotace Statutárního města Ostravy a také z finančních zdrojů organizace.

5. Centrum trénování paměti – kognitivní rehabilitace

Hlavním cílem projektu, který realizujeme od roku 2011 je kognitivní rehabilitace lidí s traumatickým poraněním mozku a schizofrenií (dále KR) je zlepšení kognitivních funkcí (paměť, řeč, myšlení včetně řešení logických úloh a problémů, orientace v prostoru, orientace v čase atd.). Tento projekt využívají lidé s  neurologickým onemocněním a také lidé duševním onemocněním. V rámci spolupráce s Komunitním plánem sociálních služeb v Ostravě, využívají služby projektu také lidé s jiným znevýhodněním (roztroušenou sklerózou, parkinsonovou chorobou, mentálním postižením a jiní). Dílčím cílem projektu je vytvoření optimálních podmínek směřujících k využití plasticity mozku k ozdravění nebo ke zlepšení kognitivních funkcí. Veškeré postupy kognitivní rehabilitace směřují k udržení a zlepšení kvality života a dle možností uživatele zlepšení chodu rodiny, k návratu do práce a k jeho životním zálibám. KR vede k aktivnímu přístupu k životu i k hendikepu. Kognitivní rehabilitace probíhá od září 2015 v samostatném bezbariérovém Centru trénování paměti na ulici Bulharská 1561 v blízkosti sídla naší organizace v Ostravě-Porubě. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava-Jihu a nadačního fondu Plzeňský Prazdroj.

6. Prolomení ticha

Cílem projektu, který realizujeme od roku 2004 (jelikož projekt vznikl sloučením s původním projektem Bez bariér) je prostřednictvím mediální kampaně a realizací pozitivních destigmatizačních akcí pravdivě informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti k těmto lidem. Děje se tak prostřednictvím tiskových zpráv, letáků, veřejných portálů, webových stránek našich i zúčastněných organizací, facebooku, vysílání Českého rozhlasu, České televize, besed, workshopů a festivalu Crezy Festu. Na projektu spolupracují také organizace, které jsou součástí Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava, jejichž cílovou skupinou jsou občané s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi. Stěžejní akce letos proběhnou v rámci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví (dále TDZ) a celosvětového Dne duševního zdraví, vyhlášeného World Federation for Mental Health (Světovou federací pro duševní zdraví). Hlavním sloganem letošní kampaně je text: „STOP PŘEDSUDKŮM!“. Hlavní destigmatizační akcí, konanou na podporu lidí s duševním onemocněním v MSK, bude uskutečnění IV. ročníku festivalu CRAZY FESTU na zámku v Porubě. CRAZY FEST se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2017. Na festivalu vystoupí podobně, jako tomu bylo v předešlých ročnících řada vynikajících hudebníků. V rámci festivalu uskutečníme také výstavu maleb lidí s duševním onemocněním. Akci, která je ojedinělá v Moravskoslezském kraji a měla v předešlých třech letech vysokou návštěvnost, považujeme za stěžejní akci celorepublikové kampaně Týdny pro duševní zdraví v Moravskoslezském kraji. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na fakt, že bláznit je lidské a člověk mající zkušenost s psychiatrií nemá a nesmí být stigmatizován, diskriminován. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

7. Terénní sociální asistence prostřednictvím “veřejně prospěšné práce”

Tento projekt realizujme ve spolupráci s Úřadem práce od 2. 9. 2013. Smyslem projektu je především zaměstnávání lidi se zkušeností s duševním onemocněním, kteří poskytují terénní a aktivizační služby lidem se zkušeností s duševním onemocněním, kteří potřebují větší míru podpory. Našim terénním asistentům a aktivizačním pracovníkům poskytujeme podporu a potřebné vzdělání pro výkon tohoto povolání. V roce 2017 jsme zaměstnali v rámci veřejně prospěšné práce sedm lidí se zkušeností s duševním onemocněním na pozici terénních sociálních asistentů a na pozici aktivizačních a motivačních pracovníků.

8. Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním

Hlavním cílem projektu je udržení pracovních aktivit lidem s duševním onemocněním a kognitivním deficitem v regionu Ostrava, zejména pracovní rehabilitace a přípravy na práci, udržení chráněného pracovního místa, podpora osob s duševním onemocněním formou veřejně prospěšné práce (dále VPP) a v neposlední řadě podpora lidí s duševním onemocněním pracujících v MENS SANA, ale také v jiných chráněných dílnách a na otevřeném trhu práce.

Pracovní rehabilitaci naše organizace provozovala ve spolupráci s Úřadem práce od roku 2001 do roku 2006. Od roku 2007 prošla MENS SANA mnoha změnami, začali jsme provozovat sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, několikrát jsme se stěhovali. Soustředili jsme se primárně na poskytování sociálních služeb, volnočasových aktivit, vzdělávání, kognitivní rehabilitaci a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. V  roce 2014 vyvstala u našich uživatelů potřeba „práce na zkoušku“, a tak jsme se rozhodli vrátit k tomuto projektu. Uživatelé pracovní rehabilitace pracují pod vedením odborného pracovníka, který má mnohaleté zkušenosti s vedením pracovního kolektivu a taktéž s vedením pracovní rehabilitace. Uživatelům pracovní rehabilitace poskytujeme poradensko-motivační programy, potřebné vzdělávání, pracovní poradenství a společně pracujeme na zdokonalení pracovních dovedností. Uživatelé jsou cíleně připravováni na práci na volném trhu práce nebo práci v chráněných dílnách.

V roce 2015 Menssana, o.p.s. realizovala v rámci aktivit spojených se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním evropský projekt „Pracovat je normální – i v případě osob s duševním onemocněním“, v rámci kterého zaměstnávala po dobu šesti měsíců 12 lidí s duševním onemocněním a dalším 6 lidem zaměstnaným na otevřeném trhu práce refundovala mzdové prostředky. Organizace pomáhá svým uživatelům při hledání práce na otevřeném trhu práce, navázala např. spolupráci se společností SmVak, kde se podařilo získat pro jednu uživatelku pracovní smlouvu na dobu určitou na administrativní práce, a do budoucna by měla být tato spolupráce ještě rozšířena. Koncem roku 2015 jsme také začali spolupracovat s personální agenturou Randstad, která nám pomohla umístit jednu osobu na otevřeném trhu práce v marketingové firmě. Projekt realizujeme prostřednictvím Statutárního města Ostravy a ÚP.

9. Sociální podnikání

Od roku 2001 se MENS SANA snaží o sociální podnikání . Výráběli jsme a prodávali dřevěné hračky, textilní, keramické a rukodělné výrobky, provozovali prádelnu s mandlovnou, prodávali bylinky. V současné době výrobky z našich dílen (textilní, keramické, dřevařské) prodáváme na různých prodejních akcích. Snažíme se získat zakázky od různých ostravských firem. V roce 2014 jsme získali samostatné prostory, ve kterých vznikla dřevařská a rukodělná dílna. V roce 2017 se nám podařilo založit samostatný sociální podnik BOTUMY s.r.o., ve kterém má MENS SANA 25% podíl. Našim cílem je vytvořit atraktivní výrobní programy, díky kterým se nám podaří získat další zakázky. Získané finanční prostředky použijeme na provoz dílen a na odměny lidem se znevýhodněním zapojených do sociálního podnikání. Podporu tomuto projektu jsme získali prostřednictvím dotace Moravskoslezského kraje. Zapsala: Jaroslava Saidlová, ředitelka