OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

informace o zpracovávání osobních údajů

MENS SANA, zapsaný ústav, se sídlem na ulici Ukrajinská 1533/13 v Ostravě-Porubě, IČ: 65469003, jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje Správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, JEJICH ÚČELECH, KATEGORIÍCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A DOBĚ JEJICH UCHOVÁNÍ:
Správce zpracovává pouze osobní údaje vycházející především ze zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách v platném znění, ze zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v platném znění a dalšími souvisejícími zákony. Zpracování osobních údajů se týká zaměstnanců, dobrovolníků, studentů, stážistů, uchazečů o zaměstnání, uživatelů sociálních služeb, uživatelů doplňkových činností, jejich zmocněnců, opatrovníků, rodinných příslušníků a osob blízkých, zájemců o službu, jakož i dalších smluvních partnerů. Osobní údaje uchovává Správce pouze po nezbytně nutnou dobu, která je stanovená zákonem nebo skartačním řádem.

Pokud jste výše uvedenou osobou (smluvním partnerem), která podléhá zpracování osobních údajů v MENS SANA, z.ú.,
máte právo:
– požadovat od Správce informaci o zpracování vašich osobních údajů,
– požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných Správcem,
– požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné),
– požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
– vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem,
– požadovat přenositelnost nebo nepřenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a správci,
– podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zodpovědná osoba:
Mgr. Jaroslava Saidlová, ředitelka
e-mail: menssana@menssana.cz
telefon: 596 918 104, 777 034 883

Kontaktní osoba pro sociální službu Podpora samostatného bydlení:
Martina Hudečková, DiS
e-mail: m.hudeckova@menssana.cz
telefon: 608 944 503

Kontaktní osoba pro sociální službu Sociální rehabilitace:
Mgr. Hana Neumannová
e-mail: h.neumannová@menssana.cz
telefon: 777 034 886

Kontaktní osoba pro doplňkové činnosti:
Mgr. Jakub Čmiel
e-mail: j.cmiel@menssana.cz
telefon: 604 582 403