CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Chráněné bydlení MENS SANA, z.ú. je poskytovat lidem s chronickým duševním onemocněním aktivní podporu v průběhu bydlení tak, aby po ukončení pobytu mohli samostatně bydlet s co nejnižší podporou.   

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Cílem služby je:

Uživatel, který získal dovednosti a schopnosti, které mu umožní samostatné bydlení podle jeho potřeb a možností:

· uživatel si umí zajistit stravu,

· uživatel si umí nakoupit,

· uživatel zvládá úkony osobní hygieny,

· uživatel udržuje domácnost v čistotě,

· uživatel získá návyky související s denním režimem,

· uživatel získá návyky související s pracovním uplatněním,

· uživatel dokáže hospodařit s financemi,

· uživatel využívá běžně dostupných služeb.

Uživatel, který umí samostatně zacházet se svou nemocí:

· uživatel spolupracuje se svým psychiatrem,

· uživatel dodržuje předepsanou léčbu,

· uživatel ví, co udělat v případě zhoršení psychického stavu.

Uživatel, který získal dovednosti k navazování a udržení sociálních kontaktů:

· uživatel umí navazovat a udržet si vztahy s rodinou, se známými a s přáteli, s vrstevníky.

Uživatel, který zvládá vyřizovat běžné záležitosti při komunikaci s různými institucemi:

· uživatel zvládá zajistit si osobní záležitosti,

· uživatel zvládá jednání s úřady.

ZÁSADY SLUŽBY

 • individuální přístup ke každému uživateli – přístup vychází z reálných potřeb, možností a zdrojů uživatele
 • rovnocenný přístup ke každému uživateli – pracovníci služby jednají s uživatelem na základě partnerského vztahu
 • respektování svobodné volby uživatele – pracovníci vždy respektují svobodnou volbu uživatele při konkrétních krocích v řešení jejich problémů
 • respektování práv uživatele – při poskytování služby pracovníci dbají na dodržování práv uživatele
 • respektování soukromí uživatele – do bytu docházejí pracovníci za uživatelem po předchozí domluvě s uživatelem, aby nenarušovali jeho soukromí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Lidé s duševním onemocněním především z okruhu psychóz a afektivních poruch, ve věku od 18 do 64 let, s trvalým pobytem v Ostravě a v blízkém okolí, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení. Nepříznivá sociální situace v oblasti bydlení znamená, že uživatel v důsledku nemoci nezvládá samostatně bydlet.

Službu neposkytujeme osobám

 • závislým (kromě fáze prokazatelné abstinence min. půl roku)
 • s jiným zdravotním postižením (těžké smyslové, střední a těžké mentální postižení)
 • které by využíváním služby chtěly vyřešit pouze to, že nemají kde bydlet
 • s ochrannou léčbou (sexuologickou, protialkoholní, toxikomanickou) v důsledku násilného trestného činu
 • s agresivním chováním, diagnostikovaným psychiatrem
 • imobilním osobám nebo osobám s vážnými pohybovými problémy (prostory nejsou bezbariérové)
 • vyžadujícím nepřetržitou podporu

Poznámka: Sídlo MENS SANA, z.ú. není bezbariérové, nachází se ve 3. podlaží bez výtahu. Osobám, kterým z těchto důvodů nemůžou pracovníci služby poskytnout rozhovor v sídle organizace, nabídnou pracovníci služby setkání na jiném vhodném místě. Byty chráněného bydlení nejsou bezbariérové.

KAPACITA SLUŽBY

Celková kapacita pro sociální službu chráněného bydlení MENS SANA, z.ú. je 25 uživatelů

Kapacita služby CHB, vila Bílý dům, Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov, 723 00 – okamžitá maximální kapacita služby je 5 uživatelů.

Kapacita služby chráněného bydlení MENS SANA, z.ú. v bytech chráněného bydlení MENS SANA, z.ú. je 20 uživatelů

V rámci služby chráněnéhobydlení nabízíme uživatelům:

Pomoc při zajištění stravy

· pomoc s přípravou stravy, pomoc s nákupy, stolování.

Poskytnutí ubytování (v případě potřeby praní a drobné opravy ložního prádla a ošacení, žehlení)

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

· pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

· pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

· pomoc v hospodaření s penězi a běžnými pochůzkami.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

· pomoc při úkonech osobní hygieny.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

· nácviky dovedností podle individuálních potřeb,

· vzdělávací kurzy,

· kulturní akce,

· podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

· doprovázení do veřejných institucí (lékař, úřad, soud, škola a jiné),

· podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (pošta, obchod, lékárna, kadeřník, knihovna a jiné),

· pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli, známými, sousedy.

Sociálně terapeutické činnosti

· podpůrné rozhovory s uživatelem a jeho blízkými,

· činnosti směřující ke zlepšení sociálních schopností a dovedností (nácviky a doprovody),

· podpora v oblasti partnerských a přátelských vztahů,

· podpora a udržování kontaktu v období hospitalizace.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

· pomoc při komunikaci s úřady, s opatrovníky, se zaměstnavateli a dalšími institucemi,

· sociální poradenství – týkající se sociálních dávek a služeb, podpora při vyřizování invalidních důchodů, poradenství při výběru služeb a pomoc při jejich zprostředkování,

· pomoc při vyřizování běžných záležitostí (poradenství při podepisování smluv, při navrácení způsobilosti k právním úkonům a jiné).

PRACOVNÍ POSTUPY

Zaměstnanci se při své práci řídí těmito metodickými materiály:
·Standardy kvality
·Pracovními postupy pro pracovníky v přímé péči, Pracovními postupy pro sociálního pracovníka
·Etickými zásadami pracovníků MENS SANA, z.ú.
·Směrnicemi ředitele
·Organizačním řádem
·Provozním řádem

POUŽÍVANÁ METODA PRÁCE

Formou sociální práce je případová sociální práce – case management: jde o dlouhodobou formu spolupráce sociálního pracovníka s uživatelem, o navázání vztahu na základě vzájemné důvěry mezi uživatelem a pracovníkem. Pracovník je průvodcem uživatele službou i zprostředkovatelem jiných potřebných služeb.

Pracovníci služby chráněného bydlení pracují s uživateli metodou Care, která je založena na principech Recovery/úzdravy uživatelů. V organizaci funguje systém klíčových pracovníků, kdy každý uživatel má svého pracovníka, který je mu průvodcem a oporou v řešení jeho problémů. V týmu máme také peer konzultanty, kteří předávají uživatelům své zkušenosti na cestě k úzdravě.

Ochrana před předsudky a negativním hodnocením

Služba chráněné bydlení vytváří uživatelům při poskytování sociální služby takové podmínky, aby se v co největší míře začlenili do běžného života.

Pracovníci při komunikaci s uživateli respektují jejich věk, životní zkušenosti a individualitu.

Pravidla pro komunikaci s uživateli:

· Pracovníci oslovují uživatele důstojným způsobem. Uživatelům vykají a před jménem používají oslovení „pane, paní“. Vzájemné tykání je možné, pokud si to uživatel přeje a pracovník s tím také souhlasí.

· Pracovníci nenazývají uživatele psychologickou, zdravotní diagnózou, nepoužívají pojem těžký a lehký případ.

· Uživatele, kterého doprovází pracovník na úřad, k lékaři či jinam, nenazývá pracovník uživatelem služby. Před plánovaným doprovodem si proto s uživatelem nejprve domluví „scénář“ jednání – zda se jedná pouze o doprovod nebo pracovník bude i aktivně pomáhat s vyřízením záležitostí. Vyjasní si také, jak postupovat v situaci, kdy by byl dotázán na vazbu k uživateli. Nejprve nabídne, že se představí jménem – jako doprovod – známý, kamarád. Můžeme sdělit, že “jsme tam s pánem/paní”. Jako pracovník organizace poskytující sociální službu se představuje pouze na výslovné přání uživatele.

· Pracovníci služby nemají žádné firemní oblečení, ani jiným způsobem se neodlišují (např. logem na oděvu), takže při doprovodech uživatelů neupozorňují na to, že jsou pracovníky služby.

· Pracovníci usilují o to, aby život uživatelů v chráněném bydlení byl co nejpřirozenější. Uživatelé nosí domácí oblečení, určují si dobu vstávání, jídla, hygieny a způsob trávení času.

· Do povědomí veřejnosti přispíváme osvětovou činností pomocí celostátních kampaní Týdny pro duševní zdraví a Duben, měsíc bláznovství (např. Crazy fest) a příležitostně díky tematickým pořadům v televizi o duševních nemocech a osobách s duševním onemocněním (např. Ta naše povaha česká, Dobré ráno s ČT).

Podmínky pro uplatňování vlastní vůle uživatelů při řešení nepříznivé situace

Při sjednávání služby a v průběhu poskytování služby jsou pracovníci rovnocennými partnery uživatele. Zaměstnanci respektují vlastní vůli uživatele a jeho rozhodnutí.

 • Pracovník spolupracuje s uživatelem na naplňování jeho cílů a potřeb obsažených v individuálním plánu uživatele. Pracovník přitom respektuje uživatelovo přání a rozhodnutí. Pokud má uživatel přání, které je podle pracovníka rizikové, pracovník jej na rizika upozorní, ale rozhodnutí nechá na uživateli.
 • Uživatel má možnost se svobodně rozhodnout o uspořádání každodenního života a samostatně řešit své záležitosti. Uživatel se sám rozhoduje, jak si zorganizuje svůj volný čas. Pracovníci podporují uživatele v samostatném rozhodování. Uživatel má právo na přiměřené riziko.
 • Uživatel si má možnost dovybavit a vyzdobit pokoj byt dle vlastního vkusu drobnými předměty (např. police, křeslo, obraz).
 • Pokud se uživatel rozhodne ukončit službu, může takto učinit okamžitě bez uvedení důvodu, pracovníci respektují volbu uživatele.

 

V některých situacích je nutné vlastní vůli uživatelů ovlivnit; a to v těchto situacích:

 • agresivita uživatele a ohrožování bezpečí svého i druhých
 • ničení majetku chráněného bydlení uživatelem

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Bílý dům Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov, 723 00, 5 uživatelů

Byt č. 4 , Dělnická 318/42, Ostrava – Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 6, Dělnická 318/42, Ostrava – Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 4, Dělnická 391/18, Ostrava-Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 5, Dělnická 391/18, Ostrava-Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 5, Dělnická 385/28, Ostrava-Poruba – byt 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 7, Dělnická 385/28, Ostrava-Poruba – byt 3+1, 2 uživatelé

Byt č. 1, Dělnická 320/38, Ostrava – Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 6, Dělnická 320/38, Ostrava – Poruba – byt, 2+1, 2 uživatelé

Byt č. 2, Podmolova 826/3A, Ostrava – Přívoz, byt, 3+1, 3 uživatelé

Byt č. 1, Macharova 945/9, Ostrava-Přívoz, byt, 1+1, 1 uživate

DOBA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba chráněného bydlení na vile chráněného bydlení na ul. Martinovská 3158/148, Ostrava-Martinov je poskytována každý všední den a o víkendech. Během státních svátků je provozní doba stejná jako o víkendu:

Pondělí 7:00 – 19:00 hodin Sobota 7:00 – 15:00 hodin

Úterý 7:00 – 19:00 hodin Neděle 7:00 – 15:00 hodin

Středa 7:00 – 19:00 hodin

Čtvrtek 7:00 – 19:00 hodin

Pátek 7:00 – 19:00 hodin

Provozní doba může být upravena podle aktuálního personálního zajištění služby. Uživatelé služby jsou o změnách provozní doby informováni s dostatečným předstihem osobně pracovníky nebo vedoucí služby. Víkendy a státní svátky mohou být upravovány dle potřeb uživatelů, kteří budou na vile přítomni.

Uživatelé CHB v případě krizové situace mají k dispozici telefonní čísla na pracovníky CHB. Důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena na nástěnce u vchodových dveří vily.

Služba chráněného bydlení v bytech chráněného bydlení je poskytovaná každý všední den vyjma víkendů a státních svátků. Provozní doba může být upravena podle aktuálního personálního zajištění služby. Uživatelé služby jsou o změnách provozní doby informováni s dostatečným předstihem osobně pracovníky nebo vedoucí služby. Uživatelé CHB v případě krizové situace mají k dispozici telefonní čísla na pracovníky CHB. Důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena v bytech chráněného bydlení.

Pondělí 8:00 – 16:00 hodin

Úterý 8:00 – 16:00 hodin

Středa 8:00 – 16:00 hodin

Čtvrtek 8:00 – 16:00 hodin

Pátek 8:00 – 16:00 hodin

Zde Vložte Text Nadpisu

UKÁZKA NÁCVIKOVÉHO BYTU NA UL.DĚLNICKÁ A OKOLÍ

UKÁZKA NÁCVIKOVÉHO BYTU NA UL. PODMOLOVA A OKOLÍ